Wykonaj polecenia napisz wzór sumaryczny

Pobierz

Wzór strukturalny: Nazwa:1.. Stosunek wagowy węgla i glinu wynosi 3:8.. Wzór sumaryczny: Nazwa: b) Napisz wzór strukturalny i półstrukturalny butenu.. wzór sumaryczny: .. wartościowość grupy wodorotlenowej: .Na podstawie znanych ci bajek j Kochanowskiego przedstaw ukazany w nich dydaktyzm 2 bajki 2. przedstaw wzór idealnego obywatela na podstawie pieśni o cnocie.. _____ b) Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną substancji oznaczonej literą A.Podaj nazwę, wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny: a) alkenu o 4 atomach węgla w cząsteczce; b) alkanu o 12 atomach wodoru w cząsteczce; c) alkinu o 3 atomach węgla w cząsteczce Dominika1.. Przedstaw w zapisie cząsteczkowym równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi 1-4, a w zapisie jonowym równanie reakcji chemicznej oznaczonej cyfrą .. Nazwa: …………………………….. b) Napisz wzór strukturalny i półstrukturalny propenu.. Podkreśl wyrażenia, które będą tworzyły zdania prawdziwe.. Anhydryt jest solą występującą w kolorach niebieskim, białym oraz przeźroczystym.. 2 Zaznacz wzory strukturalne alkanów.. Na podstawie układu okresowego można określić maksymalną .2 a) Napisz wzór sumaryczny i nazwę alkanu o 3 atomach węgla w cząsteczce.. Wzór sumaryczny: …………………….. Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: c) Napisz wzór strukturalny i nazw´ alkoholu o 8 atomach wodoru w czàsteczce.Wykonaj polecenia..

Wykonaj polecenia A-C A.

Zadanie 2.. Wzór sumaryczny: …………………….. a) Napisz wzór sumaryczny i nazwę alkenu o 6 atomach węgla w cząsteczce.Zadanie: napisz wzory sumaryczny i półstrukturalny oraz nazwe Rozwiązanie:napisz wzory sumaryczny i półstrukturalny oraz nazwe kwasu karboksylowego o 8 atomach wodoru w czasteczce c3h7cooh kwas butanowy ch3 ch2 ch2 cooh lub o ,,,,, ch3 ch2 ch2 c o h zagd 2 napisz wzory sumaryczne półstrukturalne oraz nazwy alkoholu monohydroksylowego i kwasu karboksylowego, oraz alkanu o masie .o .. A.Ich wzór ogólny ma postać: CnH2n+2 / CnH2n / CnH2n-2.. a) Przedstaw w zapisie cząsteczkowym równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi 1-4, a w zapisie jonowym równanie reakcji chemicznej oznaczonej cyfrą 5.. W cząsteczkach węglowodorów nienasyconych atomy węgla mogą być połączone Nazwa: …………………………….. b) Napisz wzór strukturalny i półstrukturalny heksanu.. Wykonaj w zeszycie tabelę porównującą właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu, -Przypomnij sobie jak obliczamy skład procentowy pierwiastków chemicznych w związkach .Wykonaj polecenia dotyczące przedstawionego poniżej chemografu.. Wzór sumaryczny: Nazwa: b) Napisz wzór sumaryczny i strukturalny etanolu.. _____ _____ _____ _____ _____ Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną substancji oznaczonej literą ..

Wykonaj polecenia.

w cząsteczce, zmieniając końcówkę na -yn / -en .. inf 1. liczba liter w nazwie szukanego pierwiastka odpowiada sumie atomów sodu i fosforu we wzorze czhemicznym fosforany V sodu.. Wzór strukturalny: Wzór półstrukturalny: c)Na podstawie podanych informacji zidentyfikuj pierwiastek chemiczny a następnie wykonaj polecenia związane z poszukiwanym pierwiastkiem.. Wzór ogólny alkanów ma postaç: , gdzie n oznacza .. _____ b) Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną substancji oznaczonej literą A.4.. Wzór ogólny kwasów karboksylowych to: Wzór sumaryczny: Wzór strukturalny: Nazwa systematyczna: kwas etanowy Nazwa zwyczajowa: kwas octowy b) Napisz wzór sumaryczny kwasu stearynowego.Wykonaj polecenia.a) napisz wzór sumaryczny oraz nazwy systematyczną oraz zwyczajową kwasu karboksylowego o 2 atomach węgla w cząsteczce.. a) Przedstaw w zapisie cząsteczkowym równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi 1-4, a w zapisie jonowym równanie reakcji chemicznej oznaczonej cyfrą 5. a) Napisz wzór sumaryczny i nazw´ systematycznà alkoholu o 4 atomach w´gla w czàsteczce.. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych..

Wzór sumaryczny: ……………………..

Jest ona słabo rozpuszczalna w wodzie i występuje w naturze w dwóch postaciach: bezwodnej - anhydrytu (CaSO4) i uwodnionej - gipsu (CaSO4 2H2O).. Określ wartościowość tej grupy.. Wykonaj polecenia.. > Search results for 'zapisz wzor sumaryczny substancji o nazwie tlenek .Na ekranie np. tablicy zapisywany jest wzór: CnH2n+2 - wzór ogólny alkanów.. c) Napisz wzór strukturalny i nazwę alkanu o 12 atomach wodoru w cząsteczce.. węgla / wodoru.. Wykonaj polecenia.. a) Napisz wzór sumaryczny wodorotlenku potasu i zaznacz grupę wodorotlenową.. W wyniku spalenia 2,62g koksu powstało 4,46dm 3 CO 2.. Wzór strukturalny: Nazwa systematyczna: …………………………….Nazwa zwyczajowa: …………………………….Wykonaj polecenia.. DAJE NAJWykonaj poniższe polecenia: -zapisz w zeszycie wzór sumaryczny, półstrukturalny i strukturalny metanu i etanu, -Przeanalizuj właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu.. Proszę o pomoc, daje naj i dużo punktów, jednak proszę o odpowiedź w 100% poprawną.Wykonaj następujące polecenia: a) oblicz zawartość procentową glinu oraz tlenu; b) napisz wzór sumaryczny otrzymanego związku.. o tej samej liczbie atomów .. a) Napisz wzory sumaryczny i strukturalny oraz nazwy systematyczną i zwyczajową kwasu karboksylowego o 2 atomach węgla w cząsteczce..

Są wykonane obliczenia dzięki którym można zapisać wzór sumaryczny alkanu.

a) Napisz wzór sumaryczny i nazwę alkenu o 5 atomach węgla w cząsteczce.. Wzór strukturalny: Wzór półstrukturalny: c)Wartościowość pierwiastka w związkach kowalencyjnych jest równa liczbie wiązań, które tworzą w cząsteczkach jego atomy z innymi atomami.. Zadanie 10 .. Zastosowanie: przemysł chemiczny .Wykonaj polecenia dotyczące przedstawionego poniżej chemografu.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Wykonaj poniższe polecenia:-zapisz w zeszycie wzór sumaryczny, półstrukturalny i strukturalny metanu i etanu,-Przeanalizuj właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu.. Gęstość CO 2 = 1,96 g/dm 3. b. Oblicz zawartość procentową (procent masowy) potasu i grupy wodorotlenkowej w wodorotlenku potasu.. a) CH 3 - CH 3 d) f) C 2 H 6 b) C 5 H 12 g) c) CH 3 - CH 2 - CH 3 e) 3 Wykonaj polecenia.. Wartościowość pierwiastka w związkach jonowych jest równa ładunkowi jego jonów, z pominięciem znaków ujemnego i dodatniego.. Wykonaj w zeszycie tabelę porównującą właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu,Komentarze.. Nazwę alkinu tworzy się od nazwy .. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę 2 rozbioru rzeczpospolitej.. Przeczytaj tekst i podkreśl zastosowanie wodorotlenku potasu.Wykonaj polecenia.a) Napisz wzory sumaryczne i strukturalne oraz napisz nazwy systematyczne i zwyczajowe kwasu karboksylowego o 2 atomach węgla w.. 1) Stefan Batory zainicjował powstanie nowej formacji wojskowej - piechoty wybranieckiej .. 2) Stanisław August Poniatowski utworzył Szkołę Rycerską .a) Napisz wzory sumaryczne i strukturalne oraz napisz nazwy systematyczne i zwyczajowe kwasu karboksylowego o 2 atomach węgla w cząsteczce.. Wykonaj polecenia : a. Zapisz wzór sumaryczny alkanu o 20 atomach węgla.Wykonaj polecenia dotyczące przedstawionego poniżej chemografu.. b) Napisz wzór strukturalny i półstrukturalny heksenu.. określ wartościowość tej grupy.. a) Napisz wzór sumaryczny i nazw´ alkinu o 8 atomach w´gla w czàsteczce.. Na podstawie tych informacji wykonaj następujące polecenia:Wykonaj polecenia: a) Napisz wzór sumaryczny i nazwę alkinu o 3 atomach węgla w cząsteczce.. Wzór sumaryczny: Nazwa: b) Napisz wzór strukturalny i .Poznajemy węglowodory nienasycone.. b) napisz wzór strukturalny i nazwę systematyczną kwasu karboksylowego o 10 atomach wodoru w cząsteczce.. Napisz wzór sumaryczny wodorotlenku potasu i zaznacz grupę wodorotlenkową.. -zapisz wzór sumaryczny fosforanu (V) sodu.3 Wykonaj polecenia.. Zadanie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt