Sprawdzian z edb zagrożenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka

Pobierz

80% Zagrożenia naturalne na Świecie i w Polsce; 85% Zagrożenia naturalne.. W czasie zagrożenia powodziowego.. Błagam, pomóżcie!. Poszukaj w dostępnych źródłach informacji na temat innych zagrożeń naturalnych oraz krótko scharakteryzuj dwa wybrane z nich.Katastrofy spowodowane szeroko pojmowaną działalnością człowieka.. Można jedynie zabezpieczać się przed niektórymi z tych zagrożeń.6.. słuchamy mediów i wszelkich instrukcji .. - powodzie .. c) Dziura ozonowa (emisja freony, choroby oczu, promieniowanie UV).EDB 8.12.2020 Postępowanie w sytacji zagrożenia; EDB 1.12.2020 SPRAWDZIAN Postępowanie w sytacjach zagrożenia .. naturalne, spowodowane działalnością człowieka, społeczne.. naturalne (np. klęski żywiołowe), związane z działalnością człowieka, a te dzielimy na: zagrożenia cywilizacyjne, np. choroby; zagrożenia destrukcyjne, np.Zagrożenia według źródeł ich pochodzenia mogą być podzielone na: - naturalne, spowodowane działalnością człowieka, społeczne., Najczęściej w Polsce mają miejsce zagrożenia naturalne takie jak: - obfite opady i powodzie., Społeczne organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa to m.in.: - OSP, WOPR, TOPR., Materiały łatwopalne można składować wyłącznie w .Zagrożenia ekologiczne dla środowiska i człowieka we współczesnym świecie prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2017/2018Zagrożenia dla oceanów spowodowane działalnością człowieka..

Zagrożenia naturalne i spowodowane przez człowieka.

b) Efekt cieplarniany (ocieplenie klimatu, burze tropikalne, podnoszenie się wód gruntowych).. Działalność człowieka jest bardzo dużym zagrozeniem dla życia w morzach i ocenach.. SPOŁECZNE.. - wybuchy wulkanów .. Istniały od zawsze, zagrażając ludziom, zwierzętom oraz roślinom.. Jedna z kategorii podziału zagrożeń czasu pokoju.. Są one następstwem niedoskonałości urządzeń technicznych, błędów człowieka, naruszaniem przez niego równowagi biologicznej, a także celowego działania na szkodę innych.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Występowanie tych procesów jest niezależne od woli człowieka, w zasadzie nie można im przeciwdziałać.. Zagrożenia radiacyjne np. energia jądrowa, telefony komórkowe.. Ocena celująca Uczeń potrafi: opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach Ocena bardzo dobra Uczeń potrafi: opisać skutki zagrożeń dla ludności, infrastruktury i gospodarki kraju spowodowane przez Człowieka otaczają zagrożenia związane z oddziaływaniem sił przyrody a wraz z rozwojem techniki coraz częściej dają znać o sobie awarie przemysłowe, katastrofy i skażenie środowiska naturalnego.Źródła zanieczyszczeń..

80% Zagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka zapobieganie.

- pożary .. Mrozy to temperatury powietrza poniżej 0 st. C mogące spowodować .Drugą grupą zagrożeń są zagrożenia cywilizacyjne, a więc związane z działalnością człowieka.. - mgły - mrozy - grad - śnieg - lawiny .. Spowodowane są różnymi czynnikami - ruchami skorupy ziemskiej, klimatem, czy żywiołami.EDB - rodzaje zagrożeń .. Created by.. Huragan wiejący powyżej 120 km/h (polska nazwa).79% Zagrożenia naturalne oraz wynikające z działalności człowieka.. ZAGROŻENIA NATURALNE - trzęsienia ziemi .. Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: a) Zanieczyszczenie powietrza (spalanie paliw, związki siarki i fosforu, pyły toksyczne, metale ciężkie).. Zagrożenia i działania ratownicze , Część 1 , Żyję i działam bezpiecznie ZP , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plZagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.. Niekiedy jest on szczególnie szkodliwy, doprowadza bowiem do zmian, które z upływem czasu powodują degradacje środowiska i zaczynają stanowić poważne zagrożenie.Zagrożenia naturalne; Zagrożenia naturalne.. Ewakuacja z terenów zagrożonych , Edukacja dla bezpieczeństwa , Edukacja dla bezpieczeństwa , Gimnazjum , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plPrzedstawione w tym rozdziale zagrożenia naturalne nie są jedynymi, jakie zna człowiek..

Terms in this set (12) RODZAJE ZAGROŻEŃ - naturalne - spowodowane działalnością człowieka.

NATURALNE.. Uszkodzenie maszyny lub innego urządzenia technicznego.. Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co .15.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Pożary, powodzie, mgły, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów to zagrożenia: a)spowodowane działalnością człowieka, b)naturalne.. A.Zagrożenia dla życia w morzach i oceanach spowodowane gospodarczą działalnością człowieka to: -wyciek ropy naftowej podczas transportu, -zanieczyszczenia z fabryk, -mycie samochodu w rzekach.. Nadzwyczajne zagrożenie środowiska — także niektóre zdarzenia z zagrożeń technicznych i militarnych o charakterze antropomorficznym).. Społeczne (patologie społeczne — przestępczość, narkomania, prostytucja, masowe1 Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach wymienić podstawowe źródła zagrożeń chemicznych i radiacyjnych scharakteryzować zagrożenia, które miały miejsce w regionie i w Polsce i przedstawi propozycje zapobiegania im .Niektóre zagrożenia, człowiek nie jest jeszcze w stanie skutecznie powstrzymać..

Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka , Rozdział 2.

Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np.wulkany) lub sztuczne (antropogeniczne - spowodowane działalnością człowieka), które następuje w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii będącej .Zagrożenia naturalne z definicji to występujące w naturze procesy, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia ludzkiego.. Zagrożenia występujące w miejscu zamieszkania: społeczne, spowodowane działalnością człowieka oraz naturalne (po jednym przykładzie).Zagrożenia związane z działalnością człowieka Działania ludzkie maja bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego.. Człowiekowi w jego rozwoju społecznym zawsze towarzyszyły różnorodne zagrożenia.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać4.. 86% Zagrożenia naturalne Dęblina.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Podajcie linki, albo sami coś napiszcie ale dużo.. c)społeczne.. Wybierz .-Katastrofy komunikacyjne np. kolejowe, drogowe.. WTÓRNE (KLĘSKI ŻYWIOŁOWE) 1.. SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA.. Zagrożenia okresu pokoju dzielimy na naturalne, związane z siłami przyrody, zagrożenia związane z działalnością człowieka oraz zagrożenia nadzwyczajne.. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA Choroby cywilizacyjne Do chorób cywilizacyjnych można zaliczyć: 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Choroby sercowo - naczyniowe: a) Nadciśnienie tętniczeZagrożenia naturalne to takie, które nie są spowodowane działalnością człowieka - zanieczyszczeniami, efektem cieplarnianym itp. Do naturalnych zagrożeń człowieka, zwanych tez klęskami żywiołowymi, które wywołują duże straty ludzkie i materialne, zalicza się m.in.: trzęsienia ziemi, powodzie, burze, mgły, mrozy, deszcze i śnieżyce, pożary.. Egzystencji człowieka (masowe zgony, głód, epidemie i pandemie).. Rodzaj powodzi, której główną przyczynę stanowią intensywne opady deszczu.. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ .spr edb dział 2 postępowanie w sytuacji zagroże .. Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: 1.Zanieczyszczenie powietrza ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt