Benzyna ekstrakcyjna karta charakterystyki avantor

Pobierz

Benzyna Lakowa.. Zwiększa wydajność farb .. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Benzyna ekstrakcyjnaBenzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Nafta do oświetlania - karta charakterystyki (polski) 0.31 MB pobierz: Benzyna lakowa bezaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.17 MB pobierz: Rozcieńczalnik ekstrakcyjny - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierzBazChem - czynniki test1 (js) SUBSTANCJE CHEMICZNE O USTALONYCH WARTOŚCIACH NDS Zbiór informacji na temat substancji chemicznych z ustalonymi wartościami najwyższych dopuszczalnych stężeń przedstawionych alfabetycznie.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 15.09.1999r.. W przypadku wystąpienia duszności podawać tlen do oddychania.. Strona 1 z 10 1 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:Benzyna ekstrakcyjna [CAS 8006-61-9] 500 1 500 Trimetylobenzen (mieszanina izomerów) 100 170 8.2.. Data aktualizacji: 12.12.2013r.. Z jej pomocą można czyścić, konserwować, polerować oraz rozpuszczać.. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w rozdziale 11..

główna / karty charakterystyki.

Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.. Nr CAS: Nie dotyczy Nr WE: Nie dotyczy Nr indeksowy: Nie dotyczy Nr rejestracji: Nie dotyczy Data sporządzenia karty: 07-02-2003 r. 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneZnajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę: 118851934.Benzyna ekstrakcyjna znajduje swoje zastosowanie w garażach, warsztatach domowych oraz domach.. Przetrzymywać z dala od żywności.. Mieszanina etanolu i wody z dodatkiem barwnika oraz środka skażającego.. Zalecane używanie kremuKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Właściwości fizykochemiczne.. : 5 ºC A.-Techniczne aspekty przechowywania.Rozpuszczalnik Benzyna Ekstrakcyjna - Karta Charakterystyki Mieszaniny Strona 5 z 9 Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pH nie dotyczy Gęstość: 3 do 0,775 g/cm Temperatura wrzenia: o onie niższa niż 80 C do około 120 C Temperatura zapłonu: o około - 7 CKARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 4/13 Nazwa: BENZYNA EKSTRAKCYJNA Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych: farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. do lepkości roboczych..

Benzyna ekstrakcyjna Informacje dla lekarza Leczyć objawowo.

Może być stosowany jako zmywacz do lakierów.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: ROZCIEŃCZALNIK BENZYNA EKSTRAKCYJNA Węglowodory C6-11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane CAS: 93763-33-8 WE: 297-852-KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZCIE ŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji : 10.08.2015 Wersja PL: 6.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/ 2010 z 20.05.2010r.. 8032-32-4: Benzyna ekstrakcyjna: 232-453-7 416. : +48 46 856 73 40 faks: +48 46 856 73 50 Adres osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowegoKarta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. z o.o. ul. Dźwigowa ï/, ì î-437 Warszawa tel.. Strona 1 z 10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwaKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 BENZYNA LAKOWA Data sporządzenia: 15.09.1999 Strona 2 z 11 Data aktualizacji: 16.12.2013 STOT SE - Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazoweKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 05.07.2005 Aktualizacja: 01.01.2015 BENZYNA DO LAKIERÓW AP Wersja: 3.0CLP Strona 3 z 10 do przodu..

więcej o firmie ».Benzyna ekstrakcyjna: Niedostępne.

Benzyna Ekstrakcyjna Strona : 3/10 minut, przy wywiniętych powiekachNazwa: Rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna Zawiera: Benzynę lekką obrabianą wodorem (ropa naftowa), heksan.. Karty Charakterystyki dostępne są na 2/10.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Wzór chemiczny : - Numer CAS : 64742-49-Firma IRYS MDS powstała w 1997 roku i specjalizuje się w produkcji i dystrybucji takich produktów jak: środki do konserwacji podwozi samochodowych i profili zamkniętych (marka: BLACHOGUM) uszczelniacz do dachów marki MAS-BUD.. Wyposażenie osobiste Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny.. Jest to nieoceniony i naprawdę przydatny produkt, zwłaszcza gdy wykonujemy wokół domu drobne prace naprawcze, remontowe, czy majsterkowe.Benzyna Ekstrakcyjna Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej i autonomicznego sprzętu do oddychania.Benzyna lekka obrabiana wodorem 649-328-00-1 64742-49- 265-151-9 0 - 15 (ropa naftowa) nr rejestracji: 01--XXXX Zagro żenia wynikaj ące z wła ściwo ści fizykochemicznych: Flam..

rozpuszczalniki takie jak benzyna ekstrakcyjna, aceton, rozpuszczalnik nitro.

1.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH z późniejszymi zmianami.. Wersja: 2.1 Data aktualizacji: 01.06.2015r.. Uwaga!. 2 - Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagro żenia 2 H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz453/2010 z 20.05.2010r.. Zdjąć natychmiast zabrudzone ubranie.. Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.Karta charakterystyki substancji chemicznej - benzyna_ekstrakcyjna Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 9 Data utworzenia: 2004/08/01 Data aktualizacji: 2019/03/07 SEKCJA 1. zmianami BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 29.01.2009 Aktualizacja: 11.10.2018 Wersja: 7.0CLP Strona 1 z 12 SEKCJA 1.. BENZYNA APTECZNA: 265-151-9 415.. 90076-65-6: Bis (trifluorometano)sulfoimid sól litowa: 415-300- 420.. 56-35-9: Bis(tri-n-butylocyny) tlenek /ACROS/ 200-268- 421.Avantor Performance Materials Poland S.A. (formerly POCH Poland S.A.) Produkty i materiały chemiczne spełniające potrzeby polskich klientów laboratoryjnych.. Data wydania: 27.07.2009r.. Puste opakowania i zbiorniki mogą zawierać palne lub wybuchowe pary.. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażeniaKARTA CHARAKTERYSTYKI BENZYNA EKSTRAKCYJNA NISKOAROMATYCZNA Data sporządzenia: 2011-05-11 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 2 SEKCJA 1.. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce.. Jest to benzyna ciężka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej.. Grunt Markowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt