Rewolucja francuska notatka liceum

Pobierz

14 lipca 1789 r. paryżanie zdobyli Bastylię, co zapoczątkowało rewolucję.Plik Rewolucja francuska napoleon.doc na koncie użytkownika Ohresia • folder historia - notatki liceum • Data dodania: 31 mar 2012SYTUACJA WE FRANCJI PRZED REWOLUCJĄ •Francja u schyłku XVIII wieku była bogatym i najbardziej zaludnionym państwem kontynentu europejskiego •Od czasów Ludwika XIV społeczeństwo francuskie podlegało władzy absolutnej królów.. -rozwarstwienie społeczeństwa francuskiego (3 stany) -rywalizacja stanów.REWOLUCJA BUR ŻUAZYJNA WE FRANCJI 1789 - 1799 1.. * Rewolucja lutowa (22 - 24 II 1848) we Francji i ustanowienie republiki z Ludwikiem Napoleonem Bonaparte jako prezydentem.Plik Rewolucja francuska.docx na koncie użytkownika Klaudia.2317 • folder Historia liceum notatki • Data dodania: 17 cze 20125.. Kryzys społeczeństwa, dzielącego się na stany: I-wszy - duchowieństwo, II-gi - burżuazja i szlachta; miała pełny dostęp do sprawowania wszelkich urzędów w państwie, do których dostęp był ograniczony prze cenzus majątkowy, stan III-ci - reszta ludności (97% ogółu społeczeństwa, wewnętrznie zróżnicowany .Rewolucja lipcowa wybuchła we Francji w 1830 r. Przyczyny rewolucji lipcowej: represje wobec przeciwników Burbonów, przywracanie porządku sprzed rewolucji z 1789 r., próby wprowadzenia monarchii absolutnej..

Rewolucja francuska - notatka z historii.

20 września 2016.. - głód i bieda, kryzys finansowy.Rewolucja francuska wkroczyła w decydującą fazę.. Czyta Kamil Prabucki.Rewolucja przemysłowa w Anglii w wieku XVIII.. Jakie są skutki braku dzieci w Polsce ?. Przeczytaj, jak przebiegała rewolucja francuska do czasu uchwalenia Deklaracji praw człowieka i obywatela (s. 168 - 170).. Przyczyny wybuchu rewolucji burżuazyjnej we Francji w 1789 r. a.Przyczyny społeczne.. Wypisz najważniejsze bitwy powstania Chmielnickiego, kto nimi dowodził i kto je wygrał.. Możliwość komentowania.. - wzrost podatk w, kt re obciążały stan trzeci (96% ludności), gdyż stan pierwszy i trzeci były nieopodatkowane.Wiosna Ludów - seria zrywów rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w Europie w latach 1848 - 1849, przy czym określeniem " lud" nazywano społeczności dążące do uzyskania udziału w rządach, warstwy społeczne dążące do polepszenia warunków bytowych i narodowości walczące o spełnienie swoich aspiracji w różnej postaci: autonomii, niepodległości, lub zjednoczenia .. Pod koniec wieku XVIII idee rewolucji rozprzestrzeniły się na większość krajów europejskich.Rewolucja francuska Przyczynami rewolucji francuskiej były kwestie społeczne i gospodarcze.. Ton filozofii i myśli społecznej nadawali francuscy encyklopedyści..

Rewolucja francuska () została wyłączona.

Wybuch rewolucji we Francji Author: Lena Created Date: 9/20/2016 6:43:59 PMV.. Na przykład plac Ludwika XV zmieniono na plac Zgody.. Konstytucja 3 maja 6.Notatka o rewolucji francuskiej.. GENEZA: -kryzys ustroju państwa (monarchia absolutna) - Ludwik XIV, XV, XVI ( z żoną Marią Antoniną z rodu Habsburg w) -kryzys systemu stanowego (stan pierwszy - duchowieństwo, stan drugi - szlachta miała pełnię władz urzędniczych .rewolucja francuska przyczyny: -załamanie przemysłu , wielka susza 1785r.. przebieg etapy rewolucji francuskiej etap pod presją ludu ludwik xvi ugina się uznaje przekształcenie stanów generalnychWielka Rewolucja Francuska CELEM lekcji jest wyjaśnienie, dlaczego we Francji doszło do buntu społecznego, który nie tylko obalił monarchię Burbonów, ale w bezpośredni sposób wpłynął na losy całego kontynentu oraz omówienie sytuacji politycznej i społecznej po rewolucji.. Nazwy ulic, placów i gmachów w Paryżu przypominały Francuzom czasy monarchii absolutnej, toteż w trakcie rewolucji przemianowano… 1400 ulic.. Zmiany w ustroju i kulturze były tak głębokie, że okres ten bywa uważany za koniec nowożytności.. Co to jest lesistość i ile wynosi dla Polski?. Wybuch rewolucji francuskiej 1789 r. - notatka ; Etaby rewolucji francuskiej - tabela ; Temat 3.. Ciekawostka.. Wiek XVIII (wybrane pojęcia, daty, postaci) Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej a także jej..

Republika francuska: Temat 4.

Zamieszki rewolucyjne objęły Paryż.Wielka Rewolucja Francuska - powtórka, streszczenie z Historia WSZPWN.. Aby obliczyć prędkość, należy podzielić drogę przez czas potrzebny na jej przebycie.. - podział społeczeństwa na część uprzywilejowaną i nieuprzywilejowaną.. Upadek polskiej państwowości: Upadek polskiej państwowości - notatka ; Geneza upadku państwa polskiego w XVIII w.. Lepszego - jaka to część mowy?Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Stan polskiej gospodarki w II połowie XVIII stulecia.Czym była rewolucja we Francji?. System monarchii absolutnej czynił z Paryża centralny (i jedyny) ośrodek polityczny kraju.Rewolucja francuska - przyczyny i przebieg.. Oświecenie w Rzeczypospolitej 6.. REWOLUCJA FRANCUSKA.. Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego: W dobie Sejmu Wielkiego 1788 - 1792 - notatka.. Rzeczpospolita w czasach saskich 6.. Władza absolutna Ludwików, przepych dworu, bogactwo arystokracji bardzo trudna sytuacja finansowa kraju, bunt miesz-czaństwa francuskiego przeciw narastającej biedzie Rewolucja Francuska - Polska - poczucie, że trzeba ratować kraj przed upadkiem, gorączkowe reformyOGRÓD FRANCUSKI, OGRÓD ANGIELSKI W Europie nadal wyraźnie dominowała Francja..

Rewolucja francuska z 1789 roku w skrócie.

Wybuch rewolucji francuskiej - główne etapy: zdobycie Bastylii 14 lipca 1789 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (wszyscy ludzie są woni i równi wobec prawa) Konstytucja 1791 rok ( trójpodział władzy) Francja monarchią konstytucyjną Francja republiką Skazanie i stracenie króla- dominacja Francji w Europie.. Francja republiką - przemiany polityczne we Francji w latach 6. absolutyzm oświecony; Polityka carów w stosunku do państwa europejskich w.. Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej: - nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI.. Francja od konsulatu do cesarstwas: Temat 7.Rewolucja francuska - notatka z historii.. U schyłku XVIII w. we Francji obalono rządy dynastii Burbonów i wprowadzono ustrój republikański.. Temat 5.. Niech Z oznacza drogę przebytą przez turystę w metrach, a M - czas w godzinach.Rewolucja Francuska - przyczyny, przebieg, znaczenie.. Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej 5.. Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i pierwszy rozbiór Polski 6.. 5 maja 1789 r. rozpoczęło się zebranie Stanów Generalnych, później przekształcone w Zgromadzenie Narodowe, a potem w Zgromadzenie Konstytucyjne.. Wprowadzono kalendarz rewolucyjny i nowe nazwy miesięcy, nawiązujące .Lekcję dotyczącą czasu przemian we Francji, Wielkiej Rewolucji i powstania Republiki przygotował Artur Jęcka.. Sytuacja społeczna Sytuacja gospodarcza Sytuacja polityczna Społecze ństwo francuskie było podzielone na 3 stany duchowie ństwo posiadało liczne przywileje, posiadało 10% ziemi, otrzymywało .Rewolucja francuska () Praeceptor 3 września 2016. po suszy (niskie zbiory i głód) zdychanie krów rok pozniej skutek suszy- wzrost cen żywności (w paryżu największy) koniec 18w francją najludniejszym krajem europy 25mln -struktura francuskiego społeczeństwa arystokracja nie chciala nic zmieniac duchowieństwo bylo za .Microsoft Word - 2.. Jakie znaczenia dla Rzeczypospolitej miał Hołd Pruski w 1525 r?. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Jakie znaczenie społeczne miała Wielka Rewolucja Francuska?. Geneza rewolucji francuskiej Francja w XVIII w.. Okoliczności upadku powstania styczniowego (krótko w punktach).. - kryzys gospodarczy i gł d. Zapisz notatkę w zeszycie.. Temat 6.. - idee równości wszystkich ludzi.. W XVII w. ukształtował się tam klasycyzm, który wytyczył główny nurt w sztuce oświecenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt