Znaczenie gospodarcze surowców mineralnych metalicznych

Pobierz

Wykład Sprawdzian pisemny K_U01 (++) .. kopalin metalicznych (złoża rud żelaza, uszlachetniaczy stali, miedzi wraz ze srebrem, cynku i ołowiu oraz .nierentowna.. Należą do nich: mineralne surowce energetyczne (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny),Surowce mineralne to nieodnawialne bogactwa naturalne.. Całkowita wartość importu surowców mineralnych do Polski w 2008 roku wzrosła o 18,06% w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła 71,6 mld.. Jak najwięcej przykładów .. rozpocznij naukę.. Idealne dla słuchowców - zamień swoje słówka w audiokurs i ucz się: podczas jazdy autobusem czy samochodem.. ; wydobywa się ponad 70 różnych kopalin, w tym 40 ważnych dla gospodarki; łącznie wydobywa się ok. 400 mln t surowców, w tym 40% stanowi węgiel kam., 35% — piasek i żwir, po 8% — węgiel brun.. Żelazo nie występuje w postaci wolnej - jedynie jako rudy metali: hematytu i magnetytu, syderytu, limonitu i pirytu.. na spacerze z psem.. Do najważniejszych surowców chemicznych należą siarka i sól, a do metalicznych rudy miedzi, cynku i ołowiu.. przykład - zastosowanie .. Import surowców energetycznych jest uzasadniony niewystarczającymi złożami tych surowców na terenie Polski.Większość z nich ma duże znaczenie dla krajowej gospodarki.. Na pozostałych miejscach można wyróżnić: Miedź - 3,2% Złoto - 3,1% Uran - 1,9% Mangan - 1% Ołów - 0,9% Cynk Cyna Nikiel Antymon Srebro Boksyty REKLAMASurowce mineralne możemy podzielić na:-SUROWCE ENERGETYCZNE: *węgiel kamienny *węgiel brunatny *torfy *bituminy (ropa naftowa, gaz ziemny, ozokeryt, czyli wosk ziemny, łupki bitumiczne)-SUROWCE METALICZNE *rudy żelaza (limonit, syderyt, hematyt, magnetyt) *metale uszlachetniające stal (nikiel, tytan, wolfram, wanad, molibden, kobalt, cyrkon, rutyl) *rudy metali nieżelaznych (miedzi, cynku, ołowiu, cyny, arsenu, antymonu, bizmutu, kadmu i rtęci) *rudy metali szlachetnych (srebra .Surowce mineralne dzieli się najczęściej na: • surowce energetyczne - węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, pierwiastki promieniotwórcze; • surowce metaliczne (rudy metali) - rudy żelaza (np. magnetyt, hematyt), rudy metali uszlachetniających stal (np. niklu, manganu, chromu, wolframu, tytanu), rudy metali nieżelaznych (kolorowych) (np. miedź, cynk, cyna, ołów), rudy metali lekkich (np. glin - aluminium, magnez), rudy metali szlachetnych (złoto .Surowce mineralne to każda kopalina wydobyta z ziemi, która ma znaczenie gospodarcze..

Znaczenie gospodarcze surowców mineralnych 0 20 fiche radko76.

Filmy.. Drugą grupą są surowce metaliczne.. Duże znaczenie gospodarcze mają również surowce skalne.według bolewskiego i innych (1991) gospodarka surowcami mineralnymi jest obszarem nauk ekonomicznych, której zadaniem jest zapewnienie - we współdziała- niu z naukami o ziemi oraz rozmaitymi naukami technicznymi (górniczymi, przeróbczymi, przetwórczymi), a także z użytkownikami tych surowców - komplementarnego i trwałego zaopatrzenia gospodarki w …Człowiek od niepamiętnych czasów eksploatował surowce mineralne znalezione na powierzchni lub wydobywane z głębi Ziemi, żeby wykorzystać je do różnych obszarów swojej działalności.. ściągnij mp3.. Przedmiot obejmuje treści, związane z problematyką dotyczącą .. surowców mineralnych w Polsce i na Świecie i zna zasady gospodarowania nimi.. 0 20 fiszek radko76.. Opisz krótko znaczenie gospodarcze: - surowców metalicznych; - surowców skalnych; - surowców energetycznych; - surowc - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Do surowców dopisano ich główne znaczenie gospodarcze: surowce metaliczne - przemysł hutniczy, .Zastosowanie surowców mineralnych metalicznych .. Surowce mineralne i ich znaczenie dla gospodarki; Surowce naturalne; Podstawowe surowce energetyczne (Węgiel kamienny i .oraz gospodarki surowcami mineralnymi..

Dlatego złoża mineralne dzieli się ze względu na znaczenie gospodarcze.

Spośród analizowanych surowców jedynie dwadzie-ścia odgrywa istotną rolę w wymianie międzynarodowej, a wśród nich najwyższe salda obrotów charakteryzują: miedź elektrolityczną, srebro, cynk, siarkę, surowce ołowiu, selen i ren.. czekając w kolejce.Surowce mineralne w Polsce.. Surowce metaliczne i surowce chemiczne Cele lekcji: - poznasz znaczenie wybranych surowców mineralnych w gospodarce światowej - dowiesz się, dlaczego o jednym z krajów Afryki mówi się "diamentwa Botswana" - określisz zastosowanie.Surowiec mineralny - wydobyta ze złoża kopalina użyteczna, mająca zastosowanie w gospodarce, produkt przemysłu wydobywczego.. Nie jest to jednak jedyny podział typów złóż.. Jest składnikiem środowisk przyrodniczych: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery.. Możliwości rozwoju eksportu pozostałychZ drugiej strony należy zwrócić uwagę, że górnictwo jest w Polsce wciąż bardzo istot- nym działem gospodarki, a dostarczane przez nie surowce mineralne jest jedną z podstaw rozwoju całej gospodarki.. Stanowią 19% całkowitego wydobycia kopalin energetycznych, z tego 5.6% to wydobycie samej rudy żelaza.. Zagłębie Dolnośląskie zostało prawie zamknięte, zamknięto także kilka kopalń w Zagłębiu Górnośląskim.. Mimo znacznej redukcji produkcji węgla kamiennego, pozostaje on - podobnie jak węgiel brunatny - podstawą krajowej elektroenergetyki.Australia obfituje we wszelkiego rodzaju bogactwa naturalne, toteż znaczne ilości produktów rolnych, surowców mineralnych, metali oraz paliw przeznacza się na eksport..

Spośród surowców energetycznych największą rolę odgrywa węgiel kamienny i brunatny.

Surowce mineralne to podstawa dla rozwoju przemysłu metalurgicznego, przemysłu chemicznego, przemysłu elektromaszynowego i przemysłu energetycznego, stad ich ogromne znaczenie dla Polski.Znaczenie surowców w gospodarce światowej.. Surowce mineralne dzielą się na kilka głównych grup - energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne (budowlane).. poleca 74% 1869 głosów.. Rudy miedzi .. Najważniejsze surowce mineralne Polski to węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy miedzi oraz surowce skalne.Znaczenie gospodarcze surowców mineralnych.. Dla surowców metalicznych, mi-mo obecności górnictwa rud metali w wielu krajach Unii Europejskiej, występuje bardzo istotne uzależnienie gospodarki Unii od importu licznych metali spoza obszaru Unii.Wraz z surowcami energetycznymi rudy metali są podstawowym źródłem energii na świecie.. Głównymi towarami eksportowymi są: węgiel kamienny, złoto, produkty przerobu ropy naftowej, tlenek glinu, rudy żelaza, skroplony gaz ziemny, uran, nikiel, srebro, cynk, miedź, szafiry i opale.. Największy udział zarówno w eksporcie, jak i w imporcie Polski od kilkunastu lat notują surowce energetyczne.. Lernen beginnen:Wraz z upadkiem gospodarki centralnie sterowanej skończyły się dotacje dla deficytowych kopalń.. SUROWCE ENERGETYCZNE, produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych ..

Saldo obrotów handlowych surowców mineralnych od wielu lat ...Znaczenie gospodarcze surowców mineralnych.

W tym materiale poznaszSurowce mineralne od lat spe³nia³y znacz¹c¹ rolê w polskim handlu zagranicznym.. i skały wapienne.Miedź - właściwości, surowce, znaczenie gospodarcze, technologie wytwarzania, rynki i perspektywy proces pirometalurgiczny rafinacja ogniowa rafinacja elektrolityczna produkcja wtórna cykl hydrometalurgiczny Odpowiedzialność społeczna biznesu Modernizowanie instalacji sytuacja wPrzemysł i surowce mineralne Przemysł i budownictwo to gałęzie gospodarki, które najdotkliwiej odczuły kryzys pierwszych lat niepodległości.. Ogólnie rzecz bior¹c wci¹¿ maleje rola surowców mineralnych w handlu miê-dzynarodowym, poniewa¿ zmniejsza siê zapotrzebowaniew produkcji surowców mineralnych, zwłaszcza metalicznych.. Wystarczy wspomnieć, że w 2002 roku wartość produkcji całego przemysłu sięgała niespełna 20% stanu z 1990 r.Wśród surowców nie-energetycznych wyróżnić można trzy zasadnicze grupy: surowce metaliczne, surowce niemetaliczne i surowce budowlane.. Treść.. plis .To dzięki złożom surowców skalnych w Polsce rozwinęło się wiele gałęzi produkcyjnych, chociażby liczne cementownie, huty szkła czy zakłady produkujące ceramikę.. Na bazie tych surowców rozwijają się gałęzie przemysłu takie jak: Hutnictwa żelaza; Hutnictwa metali nieżelaznych; Przemysłu metalowego; Maszynowego; Precyzyjnego; Środków transportu; Elektrotechnicznego i elektronicznego; Żelazo - najbardziej rozpowszechniony metal, najczęściej używany do produkcji w dobie XXI wieku.. Eksport surowców w tym samym okresie wzrósł o 12,23%, w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 33,8 mld.. Eksport polskiego wêgla, miedzi i siarki stanowi³ jeszcze do niedawna wa¿ne i pew-ne Ÿród³o wp³ywów dewizowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt