Oceną opisowa z informatyki klasa 3

Pobierz

Warto, zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej, praktykować ocenę opisową podczas oceniania bieżących osiągnięć .W klasach I -III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali 6p - zachowanie wzorowe 5p - bardzo dobre 4p - dobre 3p - poprawne 2p - nieodpowiednie 1p - naganne ZACHOWNIE WOROWE - 6p 1.. Zna podstawowe elementy składowe zestawu komputerowego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz. 17).. W kontaktach z dziećmi i dorosłymi na ogół pogodna, spontaniczna i otwarta.. Niedostateczny (1) - Uczeń nie rozumie prostych poleceń nauczyciela.. wg Krzysgarecki.. Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.. Propozycja oceny opisowej.. Zna i zapisuje liczby w zakresie 1000, popełnia błędy w zapisie liczb trzycyfrowych, nie potrafi dokonać zapisu liczb trzycyfrowych.Poniżej zamieszczam przykłady oceny opisowej w wersji skróconej z edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia klasy III za I semestr dostosowany również do podstawy programowej obowiązującej w klasie II i III w roku szkolnym 2017/2018: Zachowanie : XXX na ogół wzorowo wypełnia obowiązki ucznia..

Oprócz tego ocena opisowa jest oceną klasyfikacyjną.

W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.Ocena opisowa ucznia klasy 3 , plik: ocena-opisowa-ucznia-klasy-3-.doc (application/msword) Nasze ćwiczenia - dotacyjnaOskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Cele oceniania Na etapie edukacji wczesnoszkolnej bardzo wa żne jest systematyczne, bie żące opisywanie wyników i post ępów uczniów.. Zawsze z pracy domowej, zawsze z zadania robionego na lekcji.Korzyści z udziału w programie Poradnik dla szkół Wytyczne w sprawie użycia znaku TDTS # TwojeDaneTwojaSprawa.. 4.1 OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Przestrzega regulamin pracowni.. Bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych.. Obsługa komputera i korzystanie z internetu Test.z języka angielskiego umożliwiające mu dalsze kontynuowanie nauki.. Jest uczynna i koleżeńska.Plik ocena opisowa z informatyki dla kl. 3.docx na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 13 lut 2010OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA III -przykłady Uczennica zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie.. Chętnie się dzieli, pomaga i przejmuje się przeżyciami innych .WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc (110 KB) Pobierz TWORZENIE OBRAZU SIEBIE 1.Samoświadomość: - uczeń ma pozytywny obraz samego siebie - wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych - jest świadomy swojego zachowania Wyrażenia oceniające: uczeń nie ocenia siebie pozytywnie / nie lubi wypowiadać się na swój temat / nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań .2..

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w klasach 4 - 6 1.

Nawiązuje kontakt z nauczycielem.. Oceny są jawne i na bieżąco odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.. Jest trochę nieśmiała.W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w sposób określony w statucie szkoły i mogą być ocenami opisowymi, jeśli statut tak przewiduje.. To już umiem!. Organizator programu - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. Niewykonywanie obowiązkowych zadań z informatyki przez ucznia jest podstawą do obniżenia oceny zachowania w obszarze stosunek do obowiązków szkolnych.. W wspaniale BD Bardzo dobrze D dobrze A dalej juz nie pamiętam, ale jeszcze jakieś 2 czy 3 oceny są już te "gorsze".. Opis osiągnięć ucznia to kontrola spełnienia przez niego wymagań edukacyjnych, a zarazem informacja o tym dla ucznia i rodzica.Osiągnięcia i postępy ucznia klasy III ocena śródroczna Imię i nazwisko: _____ EDUKACJA POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności słuchania i wypowiadania się: uważnie słucha wypowiedzi innych uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania i udziela odpowiedzi prezentuje własne zdanie tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi na dany temat .Oto przykłady oceny opisowej uczniów dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III zamieszczone na świadectwie szkolnym: Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna..

Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa IIIKlasy 1-3 (aut.

Autor: Jolanta Oskwarek 17 Cze 2010, 17:16 Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.Każdy nauczyciel, który miał okazje tworzyć ocenę opisową w klasach I-III na koniec roku szkolnego, wie że utrudnieniem jest liczba linijek na świadectwie.. Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego.. Klasa 3 Gry Informatyka.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi.. Ocena opisowa powinna mie ćw klasach I-III Ocenianie w klasach I-III pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną.. Klasa 3/4 Informatyka.. Ocenianiu podlegają: · ćwiczenia z podręcznika po danym temacie oraz prace plastyczno - technicznedla ucznia klasy 2 z umiejętności pracy z komputerem w nauczaniu zintegrowanym.. została opracowana zgodnie z programem .. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia : Jest pracowity, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy szkolnej.związane z przedmiotem informatyka w danym roku szkolnym.. Ola na razie przynosi tylko W i BD, ale mają tych ocen mnóstwo.. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.. Wie, jak bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji.. ponad rozumie .. Ocenianie uczniów zgodne jest z Przedmiotowym Systemem Oceniania..

W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie roczne.

Potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.5.. Klasa 3 Informatyka.. programu: Beata Lewandowska) Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wewn ątrzszkolnym systemem nauczania.. Ocenie podlegają: praca na lekcji .Dokument zawiera propozycje przykładowych sformułowań pomocnych podczas przygotowywania oceny opisowej dla uczniów klas 1-3 przeznaczonych do modyfikacji zgodnie z własnymi potrzebami.. Bezpiecznie posługuje się materiałami i narzędziami.. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.. KLASA II Opanował podstawowe umiejętności obsługi komputera nauczane w klasie pierwszej.. Dla ułatwienia pracy "niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Rozpoznawanie aplikacji lub gier dla klas3 Teleturniej.. Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.. Informatyka Europejczyka.U nas oceny opisowe pod zadaniami, a w dzienniku skróty tj. Ma trudności w nawiązywaniu szerszych kontaktów z rówieśnikami, jednak potrafi zgodnie współpracować w zespole.Liczba wyników dla zapytania 'klasa 3 informatyka': 10000+ jor i-mejl Porządkowanie.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA ROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: .. Z pozostałymi uczniami z klasy raczej nie ma wspólnych tematów do rozmów, ale jest przez nich lubiana i akceptowana.. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Uczestniczy w zajęciach rozwijających .1 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0.. Porady z cyklu "Warto wiedzieć, że.". Porada nr 1- Snapchat finał.. Porada nr 3 - Portale społecznościowe.. Nie wiedzieć czemu, twórcy druku do oceny opisowej dla edukacji wczesnoszkolnej pozostawiają tylko 11 linijek na opis obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nie zważając na to .Oblicza: z dużą trudnością i pomaga sobie konkretami, z trudnością w pamięci, sprawnie w pamięci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt