Charakterystyka magnesowania przekładnika prądowego

Pobierz

Na podstawie wyznaczonej energii oblicza się moc strat f∆P Fe =W Fe ⋅ (7)badania przekładnika pr ądowego według normy PN-EN 60044 [1, 2, 3].. Określenie błędów przekładników .na nieliniowy przebieg charakterystyki magnesowania rdzenia, pomiary powinny zostać wykonane nie tylko przy znamionowej wartości prądu/napięcia badanego przekładnika, lecz także dla wartości wymaganych zgodnie z normą PN-EN 61869-2/3.. (rys. 4.2 ) K L1 k L2 l Rys. 1.2 Schemat przekładnika prądowego z sekcjonowanym uzwojeniem pierwotnym.. śniadeckich dgoszczy wydział telekomunikacji, informatyki elektrotechniki zakład metrologii laboratoriumWyznaczenie charakterystyki magnesowania Charakterystykę magnesowania przekładnika prądowego wyznacza się w celu wykrycia zwarć zwojowych w uzwojeniach przekładnika oraz ustalenia współczynnika granicznego dokładności K g metodami pośrednimi.. Liczba zwojów strony wtórnej zależy od przekładni przekładnika, np. przekładnik 100/5 ma 20 zwojów po stroni wtórnej.. Badanie Przekładnika Prądowego Pomiar uchybów prądowych.przekładnika i przyrządach pomiarowych włączonych do uzwojenia wtórnego.. Natomiast rezystancja zmienia swoją wartość w zależności od pola powierzchni wyznaczonego przez dynamiczną pętlę histerezy.. Charakterystyki magnesowania przekładników zwojnicowych wnętrzowych, przepustowych i napowietrznych 21 2.4..

Zdjęcie charakterystyki magnesowania przekładnika.

Moc i jej zależność od prądu pierwotnego przekładników zwojnicowych i przepustowych 28 2.5. przekładnika należy wyznaczyć na podstawie charakterystyki magnesowania przekładnika prądowego.. Przekładnik prądowy ma dwa uzwojenia, pierwotne i wtórne, nawinięte na wspólnym rdzeniu.Przekładnia jest tak dobrana, aby znamionowemu prądowi po stronie pierwotnej odpowiadał po stronie wtórnej prąd 5A lub 1A.. Dlatego krzywa magnesowania przekładników do zabezpiecze ń powinna by ć liniowa w zakresie wielokrotnie przekraczaj ącym zakres obci ążeń roboczych (rys. 14.2b).magnesowania tych przekładników powinna by ć liniowa dla pr ądów wielokrotnie przekraczaj ących zakres obci ążeń roboczych, jednocze śnie wymagania odno śnie do dokładno ści w zakresie pr ądów roboczych s ą mniejsze ni ż dla przekładników do pomiarów.magnesowania rdzenia.. MCT1605 zawiera funkcję automatycznego rozmagnesowania przekładnika prądowego, która pozwala na dokładne określenie punktu nasycenia jak również zapewnia stabilne, powtarzalne wyniki pomiarów oraz redukuje czas badań.Charakterystyka stanu jałowego transformatora jednofazowego.. 4.1.1.2.Krzywe zależności prądu wtórnego od prądu pierwotnego przekładników prądowych o współczynniku bezpieczeństwa FS5 oraz FS10 [2] Krotności prądów równe współczynnikowy FS odpowiadają warunkom, w jakich indukcja w rdzeniu jest bliska wartości, przy której następuje przegięcie charakterystyki magnesowania, praktycznie przetężenia o krotnościach większych niż współczynnik FS nie powodują istotnego zwiększenia prądu po stronie wtórnej.4..

8Błędy przekładnika prądowego.

Na charakterystykę magnesowania nakłada się proste o współczynniku kątowym określonym równaniem (14) dla różnych wartości impedancji Z c w granicach od Z c =Z (2) (zaciski przekładnika zwarte) do Z c =Z (2) +4Z n obc.. Elektrotechnika laboratorium 5 b. .. Ze względu na w stanie bliskim stanowi zwarcia można pominąć magnesowania i możemy zapisać przybliżoną zależność: .. Przekładniki prądowe używane są zazwyczaj w połączeniu z innym urządzeniem pomiarowym (np. amperomierzem).. Rys. 5 Rys. 6 Tak więc charakterystyka magnesowania rdzenia powinna wyróżniać się dużąKorzystając z charakterystyki magnesowania przekładnika rozłożonej w szereg Fouriera przeprowadzono analizę kształtu prądu wtórnego przekładnika.. Jeżeli przekładnik posiada sekcjonowane uzwojenie pierwotne, to zaciski oznacza się odpowiednio K, L1, L2 itd.. Od pewnego czasu krąży mi po głowie tematyka wyznaczania charakterystyki magnesowania rdzeni przekładników prądowych.. Pole to jest proporcjonalne do energii WFe traconej w rdzeniu przekładnika prądowego.. L Podana charakterystyka magnesowania odnosi się do strony wtórnej przekładnika prądowego.. Źródła prądowe i napięciowe można łączyć szeregowo i równolegle, co pozwala na .Magnetowód (a) oraz pętla histerezy (b) stali krzemowej Fig.. System pomiarowy SVERKER900 wyposażony jest w trzy źródła prądowe i cztery napięciowe, których amplitudy, kąty fazowe i częstotliwości są regulowane precyzyjnie i niezależnie..

Przy czym, w przypadkuTemat: Badanie przekładnika prądowego.

Jak dotąd słyszałem o dwóch metodach, jednak chciałem się dowiedzieć od bardziej doświadczonych osób czegoś więcej o nich- która jest bardziej dokładna (jakimi błędami obarczona), bardziej bezpieczna oraz z punktu widzenia ergonomicznego łatwiejsza i szybsza.Na egzaminie z metrologii pan doktor zagiął mnie poleceniem narysowania charakterystyki magnesowania przekładników napięciowego i prądowego oraz zaznaczeniem ich punktów pracy.. Szukałem w kilku książkach w bibliotece i nic o tych charakterystykach.wielokrotnie przekracza ć pr ąd znamionowy przekładnika, natomiast bł ąd pomiaru w stanach obci ążenia roboczego nie ma w tym przypadku istotnego znaczenia.. Rezystancjaprzekładnika i przyrządach pomiarowych włączonych do uzwojenia wtórnego.. (rys. 4.2 ) Rys. 1.2 Schemat przekładnika prądowego z sekcjonowanym uzwojeniem pierwotnym.. Wstęp 4.1.1 Przekładniki prądowe Przekładnikiem prądowym prądu zmiennego nazywa się transformator przeznaczony do zasilania obwodów prądowych elektrycznych przyrządów pomiarowych oraz przekaźników..

Schemat układu pomiarowego ...Charakterystyka magnesowania przekładnik prądowego.

Ê Przekładnik ma jeden zwój po stronie pierwotnej.. Ponieważ przepływy magnetyczne obu uzwojeń wytwarzają przeciwnie skierowane strumienie magnetyczne, zachodzi więc zależność: w której: I m - prąd magnesujący rdzeń.Badanie przekładnika prądowego uniwersytet im.. Jeżeli przekładnik posiada sekcjonowane uzwojenie pierwotne, to zaciski oznacza się odpowiednio K, L1, L2 itd.. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE 4.1.. Właściwe odwzorowanie działania przekładnika prądowego umożliwia poprawny dobór przekładnika prądowego do obciążenia powodując poprawę dokładności pomiaru energii elektrycznej.skutecznej prądu pierwotnego.. Na początku witam wszystkich.. Grupa ED 5.1 Data: 27.11.1996 Imię i nazwisko Kałaska Paweł, Komada Paweł Podpis: Zadanie 1 Badanie wpływu obciążenia przekładnika na wartość prądu, spadku napięcia i błędu prądowego przekładnika.. Zakres ćwiczenia obejmuje: badanie wpływu obci ąŜenia przekładnika na jego prac ę, wyznaczanie charakterystyki magnesowania, sprawdzanie poprawno ści oznacze ń oraz wyznaczanie współczynnika bezpiecze ństwa przyrz ądu ( FS ).. Punktów pracy ma byc po 3 dla każdej charakterystyki.. Jak dotąd słyszałem o dwóch metodach, jednak chciałem się dowiedzieć od bardziej doświadczonych osób czegoś więcej o nich .Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Nr 4Testowanie działania przekaźników - urządzenie SVERKER 900.. Zjawisko to jest spowodowane wynikającym z charakterystyki magnesowania rdzenia przekładnika prądowego obniżeniem przenikalności magnetycznej ze zmniejszeniem indukcji magnetycznej.Rozmagnesowanie przekładnika - Podczas normalnej pracy oraz przy rutynowym pomiarze DC rezystancji uzwojenia, jest możliwe namagnesowanie przekładnika prądowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt