Program koła plastycznego dla klas 1-3

Pobierz

Cele programu: Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych u dzieci Poznanie znaczenia terminu ekologia Rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodąKOŁO PLASTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020. odbywa się w każdy piątek od godz. 12.55-14.35 w sali numer 14.. Zdobycie umiej ętno ści poprawnego i świadomego posługiwania si ę j ęzykiem pisanym 4.Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. Rozwijanie zainteresowań plastycznych.. Adresatami są uczniowie klas I - III.. Zajęcia dla klas IV, V i VI odbywają się według programu autorskiego Aliny Kajta - Bożek pt. "Twórcze spotkania z plastyką" opracowanym wyłączne dla potrzeb koła.. Program powstał w wyniku mojej 20-letniej praktyki pedagogicznej w prowadzeniu zajęć koła plastycznego w szkole podstawowej.Program koła plastycznego klas I-III Data dodania: 2007-06-02 11:25:13 Głównym celem opracowanego przeze mnie programu było rozbudzanie plastycznych zainteresowań i rozwijanie uzdolnień twórczych uczniów klas I-III, zachęcanie ich do aktywności i rozbudzanie zamiłowania do sztuki.Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej, którzy wykazują zainteresowanie tą dziedziną aktywności, chcą poszerzać swoją wiedzę na ten temat, czerpią przyjemność z faktu tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.godziny, Pkan pracy kola plastycznego KL.doc - Klasa I-III - Galeria - Chomik Program zajec artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012.Przedstawiam program kolka plastycznego do klas IV-VI.Te zajecia maja ksztaltowac postawy tworcze i rozwijacZabawy plastyczne to kółko prowadzone w PSP w Wąsoszu przez nauczycielkę kształcenia zintegrowanego, panią Renatę Mirosławską..

Ogólna charakterystyka programu.

EFEKTY DZIAŁAŃ: Uczeń: • Wykazuje poprawę w zakresie ogólnego funkcjonowania w środowisku.. Realizowany będzie na zajęciach koła plastycznego -2godziny tygodniowo.. Program ten stanowi integralną całość z programem nauczania plastyki.Przedstawiony program przeznaczony jest do realizacji na zaj ęciach pozalekcyjnych koła ortograficznego.. Zajęcia odbywają się systematycznie po zajęciach lekcyjnych, jeden raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne.. Anna Ziemba - Michałowska.. • Posiada umiejętność współdziałania w grupie.. Tak więc, by nie zaprzepaścić wrodzonej wrażliwości i zdolności twórczych dzieci, postanowiłam poprowadzić zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas II-III.. "Dyktanda na cztery roku dla klas I-III".. Pobudzenie ekspresji twórczej.. tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.. Program zawiera: -KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA UCZNIÓW KLAS 1 - 3 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 W SZCZECINIE .. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu (środa) w godzinach 12.45 - 13.30 w sali nr 4.. "Podstawa programowa" dla I etapu edukacji nie zawiera treści informatycznych.Będzie realizowany w ramach kółka plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min.. I CELE EDUKACYJNE 1.. Serdecznie zapraszam!. Wykorzystałam tak że własne do świadczenie ..

Uczestnictwo w zajęciach koła plastycznego odbywa.

Uczestnicy zajęć będą zdobywać wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznają róŜne warsztaty plastyczne - dzięki temu zdobędą niezbędną wiedzę umoŜliwiającąPROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY II b ROK SZKOLNY 2020/2021 CELE OGÓLNE 1.. Czwartoklasiści przechodzą pod opiekę instruktora zespołu teatralnego klas IV- VI.. Program zawiera treści przewidziane na 1 rok szkolny, ale ma on charakter cykliczny.Kółko plastyczne pt. "Mały artysta" przeznaczone jest dla uczniów z klas I - III wykazujących zdolności plastyczne.. 2.że czasami - dla niektórych - jej świat może być ucieczką, pociechą, zabawą, a czasem - cierpieniem".. Podniesienie poziomu znajomo ści ortografii i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawno ści ortograficznej.. W naszej szkole zależy nam, aby dzieci rozwijały swoje uzdolnienia i zainteresowania.. S. Szuman, S. Zagała-"Malujemy" Nasza Księgarnia, Warszawa 1961Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej , którzy wykazują zainteresowanie tą dziedziną aktywności, chcą poszerzać swoją wiedzę na ten temat, czerpią przyjemność z faktu tworzenia prac plastycznych orazProgram zajęć koła plastycznego przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego..

Cel główny programu.

Wezmą w nim udział dzieci, które wykazują zainteresowania plastyczne.. Aby w sposób twórczy i ciekawy spędzały czas po zakończonych lekcjach.. Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. Title: program kółka ortograficznego klasy 1-3-1 Author: Mariola Created Date: 6/11/2015 8:56:53 PMProgram koła ekologicznego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla klasy II i III szkoły podstawowej Żyjmy w zgodzie z przyrodą Opracowała: Anna Librowska.. Realizowany będzie na zajęciach koła plastycznego - 4 godziny tygodniowo, z podziałem na 2 grupy po maksymalnie 10 -15 uczniów.. "ZABAWY PLASTYCZNE" - PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO DLA KLAS MŁODSZYCH "Sztuka dziecka wci na nowo siąż ę tworzy i nie przestanie by sztukćą żywą i twórczą tak długo, jak dugo błdąę istniay dzieci lubił ące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować".. "Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.. Cykl działań Teatru Edukacyjnego trwa trzy lata.. Malowane dyktanda" .. Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny tygodniowo.Cel ogólny programu oraz cele szczegółowe.. • Wzmacnia wiarę we własne możliwości.Program koła plastycznego dla klas I - III, "Umiem pływać" - program nauki pływania dla klas I - III, - popularyzacja zastosowania komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach, - wykorzystanie programów komputerowych i Internetu w codziennej pracy nauczyciela, - wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie kształcenia,1 Program własny nauczania j ęzyka ..

Poniżej ptrzedstawiam program autorski tych zajęć.

nr 51 z dnia 6 listopada 2003 r.) oraz o Program Wychowawczy Szkoły.. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci z klas I-III, powstałe z potrzeby częstszego organizowania spotkań pozalekcyjnych, które nie krępują i nie ograniczają potrzeby rysowania, malowania oraz ćwiczeń manualnych.Krzy żyk D. dla klas 1-3, opartych na "Podstawie programowej".. (grupa nie powinna przekraczać 10 osób) Udział w zajęciach będzie dobrowolny.. 3.2.Program koła plastycznego został opracowany w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów" (Dz.U.. Przewiduje poszerzenie wiedzy uczniów o treści i umiejętności informatyczne.. Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny w miesiącu.. Zajęcia odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych 1 raz w tygodniu.Program koła plastycznego ma za zadanie wspomagać ogólny rozwój dziecka, kształtować jego wrażliwość, rozwijać spostrzegawczość, sprawność manualną oraz pobudzać ekspresję twórczą.. Rozbudzanie w uczniach zainteresowań.. Program będzie realizowany od września 2020 roku do czerwca 2021 roku w wymiarze 1 godziny dydaktycznej w tygodniu, w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.Program koła artystycznego "Sztuka nie zna granic" inspirowany jest naturalną ciekawością dziecka oraz istotą aktywnego zdobywania wiedzy.. ".Będzie on realizowany w ciągu 1 roku szkolnego w wymiarze 2 godzin dydaktycznych raz na dwa tygodnie w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.. Zawarte w planie pracy treści mogą być modyfikowane przez nauczyciela z uwzględnieniem indywidualnego poziomu zdolności artystycznych dzieci.. się na zasadzie dostępności.Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII.. Cel główny programu:5 • rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, • tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach, • zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa.. Przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących chęć .Program przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.. Pozwala uczniowi wzbogacać swoją wiedzę kulturową, uczy wyrażania emocji, pozawerbalnych metod komunikacji, wspiera rozwój poznawczy, ułatwia rozumienie relacji przestrzennych.Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. Poniżej także zawarte są planowane osiągnięcia dzieci po realizacji programu kółka plastycznego.. Program powstał w wyniku mojej wieloletniej praktyki pedagogicznej w prowadzeniu zajęć koła plastycznego w szkole podstawowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt