Interpretacja wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

Pobierz

Wskaźnik mierzy udział kapitałów własnych w całości źródeł finansowania działalności, stąd pozwala ocenić stopień niezależności finansowej przedsiębiorstwa.Pożądana jest jak największa wartość tego wskaźnika.. Wyższa wartość tego wskaźnika (podobnie jak wskaźnika nr 1) będzie oznaczała mniejszą elastyczność przedsiębiorstwa na zmiany koniunktury gospodarczej, i co za tym idzie wyższe ryzyko prowadzenia działalności, a .3.. Celem tego wskaźnika jest ocena, czy kapitał stały jest wystarczający do finansowania zarówno aktywów trwałych, jak i długoterminowych aktywów obrotowych.Wkaźnik pokrycia aktywów trwałych majątkiem trwałym.. Jest to stosunek wygenerowanego zysku netto do posiadanych kapitałów własnych.. Zwykle za dobry poziom wskaźnika uważa się wartości od 0,57 do 0,67 oznacza, że w przeciętne przedsięwzięcie firma powinna zaangażowaćWskaźniki płynności I stopień pokrycia.. Zobacz wartości wskaźników spółek GPW »STOPIEŃ POKRYCIA MAJĄTKU OBCYMI KAPITAŁAMI Wskaźnik zadłużenia aktywów (zadłużenia ogółem) określa udział wszystkich zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku firmy.. Umożliwia sprawdzenie czy w spółce została zachowana tzw. złota reguła finansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem .Wskaźnik rotacji aktywów jest jednym z podstawowych elementów wpływających na poziom rentowności kapitału własnego spółki (ROE)..

W praktyce dość często stosuje się ...Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi.

Wpływ na ROE mają wskaźniki określone w modelu Du Ponta.. Finanse przedsiębiorstwa.. Ujęto je w tablicy 1, natomiast pod tablicą sprecyzowano spo-sób kalkulacji wskazanych zmiennych.. Im wyższe jest pokrycie kapitałami własnymi aktywów trwałych tym bardziej wierzyciele mogą liczyć na odzyskanie swojego wkładu w spółkę nawet w wypadku jej likwidacji, gdyż kapitał własny pokrywający w nadmiarze aktywa trwałe finansuje także częściowo aktywa obrotowe.Wartość wskaźnika nie powinna być mniejsza niż 1, co oznacza że aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem długoterminowym, czyli takim który jest do dyspozycji przedsiębiorstwa ponad 1 rok.. Kapitał własny powinien wystarczyć na sfinansowanie aktywów trwałych, wskaźnik ten powinien przyjmować wartość co najmniej 1.. Wraz z innymi wskaźnikami, jest on pomocny przy ocenie .Przyjmuje się, że norma dla wskaźnika pokrycia aktywów kapitałami własnymi wynosi 0,33-0,43, co oznacza, iż przedsiębiorstwo winno finansować się głównie kapitałami obcymi.Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi stanowi uzupełnienie wyżej opisanego wskaźnika ogólnego zadłużenia, przedstawiając relację między kapitałem własnym a majątkiem przedsiębiorstwa, co wynika z poniższego wzoru: Powyższy wskaźnik obrazuje, jaka część aktywów ogółem zostaje sfinansowana kapitałami własnymi.Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów..

Im wyższy poziom wskaźnika, tym wyższa rentowność (ROE).

Oznacza to, że rezultaty informują, jaka część zainwestowanych środków zwróciła się po upływie danego okresu.Wzory na wskaźniki pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, kapitałem stałym oraz pokrycia majątku obrotowego kapitałami krótkoterminowymi.Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych.Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej.Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie .W celu lepszej oceny stopnia pokrycia stworzono wskaźnik II stopnia, który w żadnej mierze nie powinien spadać poniżej 100%.. Jest to wskaźnik uzupełniający analizę wskaźnika zastosowania kapitału własnego, który powinno się zbadać w szczególności wówczas, gdy wskaźnik zastosowania kapitału własnego (złotej zasady bilansowej) osiąga wartości poniżej 1 lub znacznie spada w analizowanym okresie.Złota reguła bilansowa zachowana jest w przypadku, gdy całość aktywów trwałych finansowana jest kapitałem własnym.. Określa ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące .. 2013/2014wysokość wskaźnika zależy od kondycji finansowej firmy i powinna być większa od 1 (wg Banku Światowego minimum - 1,3, optimum 2,5)..

Za normę dla tego wskaźnika w małych firmach w USA uznaje się poziom 3,0.

Uniwersytet.. Finanse przedsiębiorstwa (Finanse przedsiębior) Przesłane przez.. Przedsiębiorca bardzo często podejmuje decyzję o zaangażowaniu kapitału obcego.ROE, czyli wskaźnik rentowności kapitału własnego (inaczej stopa zwrotu z kapitału własnego) należy do najczęściej stosowanych miar rentowności przedsiębiorstwa.. Wskaźnik osiągający wielkość 2 oznacza , że aktywa obrotowe są dwukrotnie większe od zobowiązań bieżących .Interpretacja wskaźnika rotacji (obrotowości) aktywów obrotowych jest zbieżna z ogólną zasadą maksymalizacji wykorzystania majątku (zarządzanie intensywne), z tą jednak różnicą, że majątek obrotowy jest wartością mniej stabilną od np. środków trwałych i można nią w większym stopniu manipulować.Optymalna wielkość wskaźnika wynosi od 1,5 do 2,0 i oznacza równowagę finansową przedsiębiorstwa.. Sposób obliczania.. Krótkookresowa ocena płynnościInterpretacja jest równie prosta jak sposób jego wyznaczania; wartość wskaźnika powyżej lub równą jedności traktujemy pozytywnie (oznacza również dodatnią wartość kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie), wartość poniżej jedności uznawana jest za niewystarczająca, gdyż aktywa trwałe muszą być w takiej sytuacji .Wskaźnik ten jest nazywany wskaźnikiem trzeciego stopnia ..

Opis wskaźnika.

Wartość, którą powinny wskazać obliczenia nie może być mniejsza niż 1.. Spośród spółek WIG20, mWIG40, sWIG80, mniej więcej połowa nie dochowuje tej zasady.Interpretacja wskaźnika ogólnego zadłużenia.. WSKAŹNIK POKRYCIA OBSŁUGI DŁUGU (WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ) pokrycia obsługidługuII = zysk po opodatkowaniu / (raty kapitałowe + odsetki) poziom wskaźnika pokrycia obsługi długu opartego na zyskuWskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym.. Opis wskaźnika.. Jeżeli wartość wskaźnika jest niższa niż 1, oznacza to, że cześć majątku jest finansowana przez kapitał obcy, co nie świadczy o niekorzystnej sytuacji finansowej firmy.. Miara ta świadczy o długoterminowej płynności finansowej firmy.tału własnego i obcego w strukturze kapitału, poziom kapitału obroto-wego netto, wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, można zestawić cechy charakterystyczne poszczególnych strategii finan-sowania.. Złota reguła bilansowa.. Trzeci stopień pokrycia = (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / (majątek trwały + długoterminowa część majątku obrotowego) >/= 1.. Istnieje również wskaźnik, który informuje, czy aktywa trwałe są finansowane kapitałem długoterminowym.. Wartość wskaźnika powinną być >= 1 i oznacza wtedy długoterminową płynność finansową.. Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie.. Zobowiązania ogółem DR = ----- Aktywa ogółem • Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu .. Złota reguła bilansowa okazuje się niezwykle trudną do zachowania.. Świadczyło by to o finansowaniu aktywów trwałych przedsiębiorstwa krótkoterminowym kapitałem obcym co wielokrotnie zwiększyło by ryzyko takiego podmiotu.. Wynika z tego, że cały majątek trwały jest finansowany przez kapitały własne oraz około 55% majątku obrotowego.Otrzymany wynik tego wskaźnika informuje o procentowym udziale aktywów trwałych w relacji do aktywów ogółem.. Sposób obliczania.. Wskaźnik ogólnego zadłużenia - przykład.. Wskaźnik jest stosunkiem kapitału własnego przedsiębiorstwa do aktywów trwałych.. Jest on bardzo często obliczany w ramach analizy zadłużenia.Wskaźnik zastosowania kapitału stałego.. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego ( debt to equity ratio, Debt/Equity, D/E) jest miarą, która ukazuje proporcję posiadanych, przez przedsiębiorstwo, kapitałów obcych do kapitałów własnych.. Poziom wskaźnika zadłużenia kapitału własnego jest jedną z ważniejszych miar siły finansowej firmy.. Poza wskaźnikiem rotacji aktywów w podstawowym równaniu (3-czynnikowym) Du Ponta .Udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów trwałych spółki zwiększył się z 154,86% w 2012 r. do 157,41% w roku 2013.. Optymalna wielkość tego wskaźnika waha się w przedziale 1,5 - 2 (150%-200 %) .. Im wyższa wartość tym lepsza sytuacja przedsiębiorstwa.. W miarę wzrostu wielkości firmy relacja ta zmniejsza się do 1,0..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt