Termistor charakterystyka prądowo-napięciowa

Pobierz

Na wykresie zaznaczono obszary, w których dioda znajduje się w stanie przebicia (breakdown), jest spolaryzowana w kierunku zaporowym (reverse) oraz przewodzenia (forward).Charakterystyka prądowo-napięciowa źródła napięcia.. napięcia tworzy się na wiele Źródła elektromagnetyczne różnych sposobów.. Ćwiczenie 6.. Charakterystyka temperaturowo-oporowa.. Zalety fotodiody: du Ŝa cz ęstotliwo ść pracy ( do kilkuset MHz)Doświadczalny wykres zależności I (U) - charakterystyka prądowo-napięciowa naszego przewodnika Przerywamy więc dyskusję dotyczącą niepewności pomiarowych i wracamy do wykresu.. W zakresie małych prądów przebiega liniowo (tak jak w zwykłym liniowym rezystorze), ale już dla prądów większych od , pomimo zwiększenia wartości prądu płynącego przez termistor NTC napięcie na jego zaciskach zmniejsza się.Ćwiczenie 5.. Oporniki, których rezystancja nie podlega prawu Ohma, lecz zmienia się wraz ze zmianą pewnego parametru, nazywamy opornikami nieliniowymi.Takimi opornikami są termistor i warystor.. Termistor jest elementem półprzewodnikowym, którego opór w dużo większym stop- niu niż w metalach zależy od temperatury .Charakterystyka napięciowo-prądowa termistora NTC Zależność U-I termistora jest nieliniowa, co związane jest z wydzielaniem się ciepła Joule'a na skutek przepływu prądu przez termistor.Termistor a) b) Rys. 10. a) symbol graficzny termistora, b) charakterystyka rezystancyjno-temperaturowa termistorów 1- NTC, 2-PTC, 3 - CTR [5, s.37] Termistor jest rezystorem półprzewodnikowym o rezystancji silnie zależnej od temperatury..

Charakterystyka prądowo-napięciowa.

Półprzewodniki typu n i p.Złącze p-n.Dioda półprzewodnikowa - charakterystyka prądowo-napięciowa.Zbigniew Miszczak Opracowanie redakcyjne: mgr inŜ.. Termistor jest elementem półprzewodnikowym o bardzo dużym ujemnym lub dodatnim współczynniku temperaturowym rezystancji.. Ćwiczenie 9.Charakterystyka prądowo-napięciowa rezystora Jeśli pomiary zostały wykonane poprawnie, to ta końcówka wykresu mówi że powyżej pewnego napięcia i prądu (powyżej ''kolana'' na charakterystyce ), rezystancja rezystora uległa znacznemu zmniejszeniu z jakichś powodów.Charakterystyka prądowo-napięciowa typowej diody uniwersalnej.. 2.2 Wykonane dnia 16.12.94 Data Ocena .. Takimi opornikami są termistor i warystor.. W zastosowaniach w elektronice użytkowej korzystamy przeważnie z sieci energetycznej, która jestTo jest istotna charakterystyka.. Zasada pomiaru.. 31 Złączowe tranzystory unipolarne p p n S G D Struktura podstawowa Struktura symetryczna Symbol G D S S D p p n G U GS U DSCharakterystykę prądowo-napięciową warystora można opisać równaniem: U = C I β , {\displaystyle U=CI^ {eta },} gdzie: C {\displaystyle C} - stała, β {\displaystyle eta } - współczynnik nieliniowości, określany jako: β = d U d I I U , {\displaystyle eta = { rac {dU} {dI}} { rac {I} {U}},} im bardziej.badania pól magnetycznych, do pomiarów dużych prądów, pomiarów mocy, pomiarów wielkości nieelektrycznych (kąta obrotu, przesunięcia, drgań mechanicznych, ciśnienia), wykonywania operacji matematycznych, przetwarzania sygnałów, separacji obwodów itp. f GAUSSOTRON.Dlatego charakterystyka prądowo-napięciowa termistora w realnych warunkach pracy jest nieliniowa (rys. 2.4)..

Budowa magnetodiody Charakterystyka prądowo-napięciowa.

Ćwiczenie 8.. Po prostu wcześniej wybrałam zły typ wykresu i dlatego wyszła taka funkcja w czasie.. Na wykresie zaznaczono obszary, w których dioda znajduje się w stanie przebicia (breakdown), jest spolaryzowana w kierunku zaporowym (reverse) oraz przewodzenia (forward).Charakterystyki prądowo - napięciowe oporników nieliniowych.. Warystor jest także elementem półprzewodnikowym symetrycznym, gdyż jego charakterystyka prądowo-napięciowa nie zależy od biegunowości przyłożonego napięcia.. Typowy przebieg jego charakterystyk prądowo-napięciowej oraz tem­peraturowej przedstawiono na rys. 2.29.. Na zajęciach zostało wykonane wszystko poprawnie.. Charakterystyki termistora: a- prądowo-napięciowa, U - napięcie, I - natężeniewykorzystuje się właściwości charakterystyki prądowo-napięciowej w kierunku zaporowym.. Każdy punkt pomiarowy na wykresie otaczamy prostokątem niepewności pomiarowych.Dioda Zenera - charakterystyka prądowo-napięciowa.. Ryszard Zankowski Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312 [02].O2.01 "Badanie elektronicznych układów analogowych", zawartego w programie nauczania dla zawodu technik teleinformatyk..

Charakterystyka termistora.

Nie wytwarza zatem napięcia i mówienie wtedy o charakterystyce prądowo napięciowej jest trochę w tym wypadku rzeczą dziwną.. Ponieważ jest to element półprzewodnikowy, korzystniejsze jest ustawienie zasilacza w .. reżymie J (regulacji natężenia).. Najczęściej mają dopuszczalny prąd kilka, kilkanaście miliamper.. Termometr bimetalowy.. Źródło napięciowe musi być skierowane przeciwnie .Termistor Warystor Fotorezystor Piezorezystor Magnetorezystor Hallotron Rezonator piezoelektryczny .. charakterystyka napięciowo-prądowa , obwody elektryczne , prąd stały , źródło prądu , siła elektromotoryczna FizykaWyznaczanie stosunku e/k B oraz przerwy energii wzbronionej w półprzewodnikach Zagadnienia teoretyczne: Podstawy teorii półprzewodników.. 4.Charakterystyki prądowo - napięciowe oporników nieliniowych.. TO NIE JEST TERMOPARA TYLKO REZYSTOR.. Ćwiczenie 7.. Termistor jest elementem półprzewodnikowym, którego opór w dużo większym stop-niu niż w metalach zależy od temperatury i którego współczynnik temperaturowy oporu możeŻarówka z włóknem wolframowym OE1 2015 * Charakterystyki elementów nieliniowych: Cewka Strumień magnetyczny przenikający przez uzwojenie jest proporcjonalny do prądu i gdy i u L charakterystyka strumieniowo-prądowa cewki liniowej jest linią prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych..

Jako opór Rx połączyć termistor R3.

Dla danej temperatury U=f(I) jest liniowa z dużą dokładnością.4.. kalwi pisze: ok, teraz takie pytanie - skąd mam wiedzieć, w którą stronę skierowane jest źródło napięciowe w modelu diody?. Charakterystyka pr ądowo - napi ęciowa fotodiody Pr ąd fotodiody wzrasta proporcjonalnie do mocy promieniowania P e , a czułość elementu na moc promieniowania (stosunek zmiany pr ądu do mocy padaj ącego promieniowania) jest stała w szerokim zakresie.. Zmieniać wartość natężenia prądu co 5 mA w przedziale od 0 do 100 mA.Charakterystyka prądowo-napięciowa termistora NTC jest także nieliniowa.. Termometr termoelektryczny z galwanometrem lusterkowym.. (f) E natężenie oświetlenia [Lx] f strumień świetlny [lm] Przy stałym natężeniu oświetlenia ze wzrostem napięcia przełożonego do fotorezystora prąd płynący przez niego rośnie.. Przy stałym napięciu ze wzrostem natężenia światła prąd rośnie, a rezystancja maleje.Typowa charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa chemicznego przedstawiona jest na rysunku poniżej.. Po przekroczeniu punktu szczytowego charakterystyki termistor wykazuje ujemną rezystancję dynamiczną, co przejawia się zmniejszeniem spadku napięcia pomimo wzrostu prądu.Charakterystyka prądowo-napięciowa typowej diody uniwersalnej.. Ustawić wartość napięcia na 4V.. Charakterystyki czujnika bimetalowego taśmo­wego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt