Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego ankieta dla uczniów

Pobierz

d) dość trudne e) zależy od tego, kto mnie namawia.Program wychowawczo- profilaktyczny ankieta dla rodziców.. Uzyskane informacje pozwolą nam ocenić i poprawić jakość pracy wychowawczej w naszej placówce.. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i .Program wychowawczo-profilaktyczny.. Świętej Jadwigi - Królowej w Dulowej.. W celu opracowania harmonogramu programu wychowawczo-profilaktycznego Zespół rozpoznaje również rekomendacje CEA na bieżący rok szkolny oraz wnioski nauczycieli i kierowników sekcji/liderów grup .. W maju i czerwcu 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 85 im.. AnkietaAnkieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca Szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego Zapoznaj się z podanymi poniżej pytaniami dotyczącymi pracy wychowawczej i profilaktycznej w naszej szkole i odpowiedz na nie poprzez wstawienie znaku X, wpisanie uwag lub propozycji.Ankieta dla uczniów Drogi uczniu!. Ankiety dotyczące ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.. Wytyczne MEN.. Wasze opinie i propozycje zostaną uwzględnione w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.. Wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli.. Informacje dotyczące realizacji ewaluacji.. , przeprowadzono wśród 52 rodziców ankietę porównawczo-oceniającą realizację w.w. programu w czerwcu 2017r.. Ankieta dla uczniów .. 30PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 2019-2020 Opracowanie: Marta Brzozowska Celina Lubińska - Gliwa ..

Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.

Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.. środków psychoaktywnych.Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego .. 34 Załącznik 1.. Ze względów epidemicznych prosimy wypełniać ankiety na swoich telefonach komórkowych.. Uczniowie, o używaniu "dopalaczy" lub innych środków psychotropowych wykazali się dużą wiedzą, bo aż 92,7% ma świadomość o ich szkodliwości.. Uczniowie klas 1-3 SSP zostali przebadaniProsimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.. Ankieta dla ucznia; Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły.. Zachęcamy rodziców do wypełnienia ankiety.. 1.Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego dokonano na podstawie badań i ankiet przeprowadzonych wśród uczniów oraz rozmów z rodzicami i pracownikami szkoły w roku szkolnym 2018/2019 podczas zajęć, przerw, wycieczek i wyjść.. Ankieta dla uczniów .. 35Informacje uzyskane z badań zostaną wykorzystane do konstrukcji nowego programu wychowawczo- profilaktycznego.. Ankieta, którą otrzymałeś ma na celu sprawdzenie stopnia realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły.. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Hucie Nowej zwraca się do rodziców z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże w modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły..

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w roku szkolnym 2018/19.

Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.. Twoje odpowiedzi pozwolą nam przemyśleć naszą pracę wychowawczą i poprawić ją tak, aby pobyt w szkole był dla Ciebie bardziej przyjemny.2.. Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.uczniów szkół podstawowych - klasy 4-6; uczniów szkół podstawowych - klas 7-8 lub szkół gimnazjalnych; uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych; pracowników szkoły; rodziców.. W trakcie roku szkolnego 2018/2019 przeprowadzono ankiety wśród uczniów dt.. W badaniach ewaluacyjnych zostały użyte metody sondażu diagnostycznego: ankieta dla uczniów klas 4-8, ankieta dla nauczycieli, ankieta dla rodziców.Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla nauczycieli była adresowana do wszystkich nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej im.. Ankiety miały charakter pytań zarówno otwartych jak i zamkniętych.Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespół Szkół w Lubostroniu rok szkolny 2019/2020 Zespoł ds. ewaluacji: Ewa Witucka Mirela Schumacher-Piaskowska eata Wiącek..

Wnioski z rozmów z uczniami oraz ankiet wśród uczniów .

Pod uwagę wzięto równieżAnkieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Waszych opinii na temat realizowanego w szkole programu profilaktyki.. Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej; Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.. Wychowawców prosimy o przeprowadzenie ankiet wśród uczniów .Ankieta ewaluacyjna dla uczniów dotycząca szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.. Wypełniło ją 14 respondentów (w tym 14 kobiet, 0 mężczyzn).. 2 Raport dotyczy ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przyjętego do .. Wstęp.. Ankieta jest anonimowa.profilaktycznego.. Zostały przygotowane ankiety dla uczniów (z wyłączeniem klas I) , rodziców (z wyłączeniem rodziców klas I) i nauczycieli naszej szkoły.. zdrowego stylu życia , bezpieczeństwa oraz widomości dt.. Aby dokonać analizy jakości wykonywanych zadań z programu wychowawczo - profilaktycznego .Rozpoznane potrzeby (diagnoza) w zakresie wychowania i profilaktyki (ankieta diagnostyczna z VI 2020 r., obserwacja, ewaluacja, rozmowa, wywiady) Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z poprzedniego roku szkolnegoProgramu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły - ankieta dla uczniów klas IVB, VIa, VIIa.. Problem zażywania środków psychotropowych lub "dopalaczy", pojawia się w naszej szkole.IV.. Załączniki do pobrania (pdf): Tekst wprowadzający; Podstawy teoretyczne i informacje o narzędziach; Ankieta dla klas I-III szkół podstawowychEwaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ..

Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców.

Przeczytaj uważnie pytania i podkreśl wybraną odpowiedź.. Wywiad grupowy nauczyciele - wychowawcy klasowi; Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.3.. Ewaluacja programu wychowawczego i profilaktyki.. Ankieta jest anonimowa.. Zależy nam na uzyskaniu Twojej opinii na temat sytuacji wychowawczo - profilaktycznej w naszej szkole.. Odmawianie w sytuacji, gdy ktoś Cię do czegoś namawia, jest dla Ciebie: a) trudne b) łatwe c) czasami trudne.. ANKIETA DLA RODZICÓW Ankieta zawiera 8 pytań: zamkniętych W ankiecie wzięło udział 128 osób.. W jakim stopniu i jak realizowane są założenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego?. Ks. Kazimierza Jancarza przeprowadzono badania diagnostyczne wśród wszystkich nauczycieli oraz wybranej grupy uczniów i rodziców.. Przedmiot ewaluacji.. Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniówObok ankiety dotyczącej Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z września 2017r.. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny to projekt rozwiązań .BADANIA DIAGNOSTYCZNE DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO.. W ankiecie wzięło udział nieco więcej dziewcząt - (59%) niż chłopców - (41 %).Wprowadzenie Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał w oparciu o: Zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.. Według informacji pozyskanych w obu ankietach od rodziców w szkole należy głównie wspieraćNa podstawie ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego ustalono następujące wnioski.. Aktualizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021.. Poniżej wskazane wyniki z poszczególnych ankiet oraz wnioski.. 2.1 Analiza jakościowa i ilościowa W pierwszym i drugim pytaniu uczniowie mieli określić swoją płeć oraz klasę do której uczęszczają.. Szanowni Państwo, pragniemy poznać Państwa opinię na temat działań wychowawczo - profilaktycznych realizowanych w szkole oraz wartości uznawanych przez Państwa.. Cel i zakres ewaluacji Uwzględniając zmiany dotyczące programu wychowawczo - profilaktycznego, które obowiązują od 01.09.2019 r., szkoły oraz placówki realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: A.. Drogi Uczniu.. 18 września 2019/.. Ankieta dla uczniów - wyniki badań i wnioski.Wnioski z ewaluacji stanowią jeden z elementów koniecznych do konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego w kolejnym roku szkolnym.. W ramach ewaluacji programu po roku jego realizacji przyjęto następujący wskaźnik: .. Dla nauczycieli i uczniów cenny jest punktowy system oceniania.Ankieta dotycząca programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt