Podaj nazwę typu genetycznego jeziora przedstawionego na mapie

Pobierz

Genetyczne typy jezior - przykłady - geografia Jest szereg kryteriów pozwalających wyróżniać typy jezior.. na brzegu jeziora Hańcza na granicy pól mapy C1/C2.. Zadanie 15.. We wszystkich miejscach oznaczonych numerami na mapie możnab) Podaj nazwę typu genetycznego jeziora.. Brak wiedzy z zakresu typów genetycznych jezior sprawił, że mnogość i różnorodność .Geografia_s3_nlo [6nq8wmr8qznw].. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej.. Skały: bazalt, granit, piaskowiec, wapień, zlepieniec.C.. .Na podstawie mapy batymetrycznej wykonaj polecenia.. działalności wód płynących pod lądolodem.1.Podaj nazwę typu genetycznego jeziora przedstawionego na planie batymetrycznym.. Typy jezior: cyrkowe, deltowe, krasowe, przybrzeżne, rynnowe.. .przedstawionego na mapie b) (0-1) Korzystanie z informacji Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy opisanie i wyjaśnienie zdarzeń, zjawisk i procesów Poprawna odpowiedź deltowe 1 p. b) Podaj nazwę typu genetycznego gleby przedstawionej na profilu oraz nazwę strefy12 Do opisów genetycznych typów jezior dopasuj odpowiednią nazwę jeziora.. b) Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami.. A. Erozja wsteczna prowadząca do zmiany koryta rzecznego.. Na podstawie: Zadanie 7.. Jeziora: Maracaibo, Mamry, Tanganika, Aralskie, Dąbie.. D. w punkcie widokowym na brzegu rzeki Czarna Hańcza w polu B3..

a) Podaj nazwę typu genetycznego jeziora przedstawionego na mapie.

(2 pkt) a) Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. .Odczytaj z mapy i podaj: • nazw .. Zamiast typu genetycznego wymieniano cechy jezior, .. Np. na rynnowy typ Jeziora Mikołajskiego wskazują takie cechy jak kształt misy jeziora, charakter brzegów, ułożenie misy.. a) Podaj nazwę typu genetycznego jeziora przedstawionego na mapie.. Nazwy typów jezior wybierz spośród podanych poniżej.. Uwzględniając pochodzenie misy jeziornej (zagłębienia wypełnionego przez wodę) wyróżniamy jeziora: - tektoniczne, powstałe np. w zapadliskach i rowach tektonicznych (Bajkał, Titicaca, Tanganika),Morze Kaspijskie , Jezioro Aralskie e)WULKANICZNE powstałe w kraterach wygasłych wulkanów , wypełnione wodą pochodzenia atmosferycznego np. Albano we Włoszech , jeziora na Jawie.. Jezioro tego typu utworzyło się w wyniku .. (3 pkt) Spoód podanych jezior Polski wypisz trzy, które maj r tak sam genez misy jeziora jak jezioro w zadaniu 21. Podaj nazwę typu genetycznego jeziora.. Jezioro tego typu utworzyło się w wyniku EROZYJNEJ działalności wód płynących pod lądolodem.Jeziora polodowcowe: nizinne - rynnowe(powstałe w zagłębieniach wyżłobionych przez rzeki polodowcowe) - Wigry, Gopło, Raduńskie, Hańcza, Miedwie - morenowo-zaporowe (powstałe między wałami moren) - Śniardwy, Mamry - wytopiskowe (powstałe z wytopienia brył martwego lodu)- "oczka" - Białe górskie - morenowe - Toporowe Stawki - cyrkowe - Czarny Staw, Wielki Staw inne - przybrzeżne - Łebsko, Gardno, Sarbsko - zakolowe - starorzecza - jezioro Czerniakowskie .a) Podaj nazwę typu genetycznego jeziora przedstawionego na mapie..

Bolesna, Albano.Podaj nazwę typu genetycznego jeziora przedstawionego na planie batymetrycznym.

(0-1) Wiadomości i rozumienie Znajomość genezy i cech skał Poprawna odpowiedźZapisz pod każdym rysunkiem odpowiednią nazwę typu wybrzeża przedstawionego na mapie.. Question from @Olenka20045 - Gimnazjum - Biologia.. Następnie wymień trzy przykłady jezior tego typu w Polsce.. Występują głównie na pojezierzach i w górach.. Typ genetyczny jeziora: .b) Podaj nazw typu genetycznego jeziora.. 3.Główne typy jezior w Polsce.. (0-1) Zadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego) rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2.Zadania od 7. do 9. wykonaj na podstawie mapy, na której wybrane miejsca oznaczono numerami od 1 do 4.. (3 pkt) Spośród podanych jezior Polski wypisz trzy, które mają taką samą genezę misy jeziora jak jezioro w zadaniu 21.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.. (SP10) Na mapie poziomicowej przedstawiono fragment pradoliny Redy i Łeby.Na mapie zostały zaznaczone następujące elementy: jedną linią prostą nazwę plemienia, które jako pierwsze utworzyło państwo ponadplemienne; falistą linią nazwę plemienia, z którego wywodziła się dynastia Piastów; podwójną linią nazwę grodu, w którym powstało pierwsze biskupstwo misyjne..

Odpowiedzi: jedna linia - Wiślanie,środkowego biegu Wisły przedstawionego na mapie.

Jeziora: Ha cza, Czarny Staw w Tatrach, Gopáo, Jeziorak, àebsko, niardwy.. Następnie z niżej wymienionych jezior, wybierz dwa tego typu jeziora występujące w Polsce.. Zadanie 22.. Nazwy jezior wy- bierz spośród podanych poniżej.. C. Erozja wgłębna nadająca dolinie rzecznej charakterystyczny kształt litery V.. (4 pkt) Rysunek przedstawia profil glebowy.. Typ genetyczny jeziora: .Sep 18, 2021b) Na podstawie rysunków i własnej wiedzy podaj nazwę genetycznego typu jeziora oznaczonego literą X. a) Wpisz na rysunku brakujące nazwy poziomów glebowych.. działalności wód płynących pod lądolodem.Jul 31, 2020Pod względem sposobu powstawania możemy podzielić jeziora na kilka typów: jezioro reliktowe - jezior, które dawnych czasach geologicznych było morzem a w wyniku ożywionych ruchów tektonicznych lub górotwórczych straciło połączenie z innym morzem np. M. Kaspijskie, Martwe; jezioro powulkaniczne - powstaje w wyniku zalania woda poprzez opady kraterów wygasłych wulkanów np. - Jeziora morenowe - powstałe w wyniku zatamowania wód przez osady moreny czołowej i dennej, np.:A. jeziora polodowcowe (np.morenowe, rynnowe, wytopiskowe) B. jeziora przybrzeżne C. starorzecza 1. monsuny wiejące w lecie wpływają korzystnie na rolnictwo Chin ponieważ dostarczają opadów i nawadniają pola uprawne (np. ryżu, który wymaga dużej wilgotności) 2. ryż jest głównym zbożem uprawianym w Chinach i stanowi podstawę żywieniową ludności chińskiej6 Egzamin maturalny z geografii Arkusz II Zadanie 49..

- za podanie poprawnej nazwy genetycznego typu jeziora Zadanie 15.

Albano we Włoszech , jeziora na Jawie.Na podstawie mapy batymetrycznej wykonaj polecenia.. Jezioro tego typu utworzyło się w wyniku .. Odpowiedź Zadanie 10. b) Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami.. a) Powstało w oddzielonej przez mierzeję zatoce.. Jeziora: Hańcza, Czarny Staw w Tatrach, Gopło, Jeziorak, Łebsko, Śniardwy.. B. Erozja boczna i akumulacja osadów w korycie rzeki.. Jeziora polodowcowe - wypełniają zagłębienia terenu powstałe wskutek działalności lodowców i lądolodów.. POLODOWCOWE RYNNOWE b) Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt