Interpretacja wskaźnika cyklu zapasów

Pobierz

Skrócenie cyklu wymiany o 18,82% wynika z przyśpieszenia obrotu produktami i wyrobami - to zjawisko pozytywne.WSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW W DNIACH Informuje nas przez ile dni są utrzymywane ( magazynowane ) zapasy .. zapasy x ilość dni w okresieCykl rotacji zapasów Kolejny wskaźnik informuje nas o średniej liczbie dni, w trakcie których zapasy są utrzymywane w magazynach.. Jak więc widać, te wskaźniki pozwalają spojrzeć na rotację zapasów z "dwóch stron tego samego medalu".Wysoki poziom wskaźnika może świadczyć o trudnościach w sprzedaży.. W praktyce mówi on, co ile.Interpretacja wskaźników powinna opierać się na analizie dynamiki, czyli na zmianie ich wartości w czasie.. Cykle wskazują na czas zamrożenia środków pieniężnych w zapasach Suma wszystkich wskaźników cząstkowych = wskaźnikowi rotacji zapasów.Wskaźnik produktywności aktywów trwałych = przychody ze sprzedaży / wartość aktywów trwałych Interpretacja tego wskaźnika jest analogiczna jak w .. x 365 Wskaźnik rotacji zapasów = sprzedaż netto / średni stan zapasów Wskaźnik cyklu zapasów w dniach = (średni stan zapasów / sprzedaż netto) x 365.. Niski wskaźnik cyklu zapasów świadczy o występowaniu znacznego popytu na te towary,• Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Wartość zapasów ----- x 360 Przychody ze sprzedaży Wskaźnik ten określa ile dni trwa cykl obrotu zapasami..

Jest on ściśle powiązany z długością cyklu inkasa należności.

Nie ma optymalnych wielkości tego wskaźnika, jego poziom zależy od branży w jakiej działa firma .. Wskaźnik rotacji zapasów Określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla osiągnięcia sprzedaży na określonym po-ziomie.. Informuje nas, ile razy w ciągu roku nastąpił obrót zapasami.. Jeśli inwestor chce sprawdzić, jak dobrze firma zarządza swoimi zapasami, przyjrzałby się, jak wyższy lub niższy jest wskaźnik rotacji zapasów firmy.. Nadmierne zapasy przeradzają się w martwe, niesprzedawalne a to wywołuje zatory płatnicze.Wskaźnik cyklu zapasów w dniach.. Załączniki: wskazniki .. Informuje o tym, ile przeciętnie dni zapasy zalegają w magazynie (ile dni trwa ich odnowienie).. Wskaźnik ten obliczamy w następujący sposób: Przyjmuje się, że im krótszy cykl rotacji zapasów, tym lepiej.. zapasy x ilość dni w okresieWskaźnik obrotu zapasami w dniach w 2012 roku wynosił 50 dni, co oznacza, że wymiany zapasów dokonywano co 50 dni, zaś wskaźnik obrotu zapasami w dniach w 2013 roku wynosił 41 dni, co oznacza, że wymiany zapasów dokonywano co 41 dni.. Wskaźnik cyklu zapasów można wyliczyć za pomocą następującego wzoru: Wskaźnik cyklu zapasów = Średnia dzienna wartość zapasów / (Wartość towarów sprzedanych w skali roku / 365) Średnia dzienna wartość zapasów dotyczy wartości zapasów magazynowanych w ciągu jednego dnia.Wskaźnik cyklu zapasów informuje, po ilu dniach spółka wymienia swoje dotychczasowe zapasy magazynowe na nowe..

Odmianą wskaźnika rotacji zapasów jest wskaźnik cyklu zapasów, wyrażony w dniach.

Na przykład załóżmy, że wskaźnik zapasów w firmie jest bardzo wysoki.Interpretacja obu wskaźników cyklu zapasów jest analogiczna i oczekiwany kierunek zmian obu wskaźników powinien zmierzać do maksymalnie krótkiego cyklu, co pozytywnie wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność.. Najwartościowszym punktem odniesienia może okazać się historia zmian wskaźnika dla danej spółki.Interpretacja wskaźnika i cyklu rotacji zapasów.. Mianowicie, przyrosty wartości wskaźnika rotacji należności będą sygnalizować to samo zjawisko, co skracająca się długość cyklu inkasa należności.wskaźnika rotacji zobowiązań można określić przez zbadanie relacji należności do zobowiązań, która powinna oscylować w okolicach jedności.. INTERPRETACJA :Cykl rotacji zapasów - to wskaźnik rotacji w dniach, który pokazuje, jak wiele dni firma potrzebuje na to, aby posiadane przez nią zapasy zostały w pełni spożytkowane, tj. przekształcone w produkty, a następnie sprzedane.. ROTACJA ZAPASÓW wskaźnik obrotu zapasami = średni stan zapasów *365/ sprzedaż netto wskaźnik rotacji zapasów w dniach określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dlaWSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW W RAZACH..

Niski poziom wskaźnika może świadczyć o magazynowaniu zapasów trudno-zbywalnych.

Należy jednak pamiętać, że kierunek zmian dla dwóch omawianych miar interpretuje się odwrotnie.. INTERPRETACJA :Wskaźnik rotacji zapasów Wskaźnik ukazuje stopień sprawności wymiany zapasów w magazynie przedsiębiorstwa.. Informuje nas ile razy w ciągu roku nastąpił obrót zapasami.. Jest to bardzo ważne dla firm, w których zapasy stanowią podstawowy zasób, lub w których zapasy łatwo ulegają zepsuciu i muszą być szybko wymienione.. (P.Interpretacja obu wskaźników cyklu zapasów jest analogiczna i oczekiwany kierunek zmian obu wskaźników powinien zmierzać do maksymalnie krótkiego cyklu, co pozytywnie wpływa na skrócenie cyklu konwersji gotówki, a w następstwie tańsze finansowanie działalności bieżącej i wyższą rentowność .. Interpretacja wartości wskaźnika rotacji zapasów i cykl rotacji zapasów przeważnie bazuje na analizie zmian ich wartości w czasie.. Mała wartość tego wskaźnika oznacza większy obrót zapasami, a to z kolei oznacza, że przedsiębiorstwo sprawniej działa.Wskażniki cząstkowe cykli zapasów dotyczą : materiałów, produkcji w toku, produktów, towarów.. Jest on odwrotnością wskaźnika rotacji zapasów (średni poziom należności / koszty wytworzenia) pomnożoną przez 365..

Innymi słowy, wskaźnik informuje, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia stan zapasów.

Rozprężenie wpływa na pracowników.. Oczywiście idealną byłaby tak sytuacja gdyby wartość wskaźnika wynosiła 0, co oznaczałoby, że zarówno surowce i materiały do produkcji są natychmiast zużywane, podobnie jak natychmiastowa jest sprzedaż przez spółkę wyrobów gotowych.Wskaźnik rotacji zapasów w dniach informuje przez ile dni w przybliżeniu gotówka jest zamrożona w zapasach.. Jednak ostatecznym punktem odniesienia jest branża, w której działa firma oraz specyfika samej spółki.. Dobrze prosperujący biznes rodzi poczucie komfortu i uspokojenie.. Powiązanie jest pośrednie.. Oznacza to, że obydwie miary powinny zostać obliczone na podstawie danych pochodzących z kilku okresów sprawozdawczych.Obliczanie wskaźnika cyklu zapasów.. Informuje on, ile dni jest potrzebnych, aby sprzedać zapas produktów.Interpretacja wskaźnika rotacji zapasów Rotacja zapasów jest doskonałym wskaźnikiem tego, jak firma obsługuje swoje zapasy.. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym lepiej , ponieważ jest wyższa efektywność gospodarowania zapasami.. Im wyższa wskaźnik rotacji zapasów, tym niższy wskaźnik cyklu zapasów.Wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach (ang. days sales of inventory, DSI) ma postać: W konstrukcji wskaźnika dopuszcza się wpisywać w mianowniku wielkość przychodów ze sprzedaży zamiast kosztów operacyjnych.. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Stanowi on iloraz liczby 360 dni i wskaźnika rotacji zapasów.. Otrzymany wynik wskaźnika oznacza przeciętną liczbę dni jaka mija od wprowadzenia zapasu do magazynu do czasu jego opuszczenia.Wzrost wskaźnika jest informacją pozytywną, ponieważ oznacza, że produkt generuje przychód, nie zalegając bezczynnie na magazynie, a w związku z tym zwiększając koszty.. W literaturze spotyka się również wersje, w której w mianowniku występują koszty zamiast przychodów.Opis wskaźnika W modelowym ujęciu wskaźnik pozwala określić przybliżoną liczbę dni, jaka mija od momentu zakupu zapasów (surowców, materiałów, towarów) niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej, do momentu wpływu środków z tytułu należności związanych ze sprzedażą zrealizowaną przy wykorzystaniu tych zapasów.Niski poziom wskaźnika świadczy o utrzymywaniu nadmiernych zapasów.. Wskaźnik powinien maleć .. Wysoka wartość wskaźnika informuje oWyjątek stanowi ujemna wartość wskaźnika, która informuje, że nie oprocentowany kredyt kupiecki z tytułu zaciągniętych zobowiązań pokrywa nie tylko koszty finansowania przez spółkę niezapłaconych należności, ale także pokrywa koszty utrzymywania zapasów magazynowych w spółce.wzrost wskaźnika - wzrost ryzyka niemożliwości zaspokojenia potrzeb odbiorców lub zachwiania rytmiczności produkcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt