Określ w którym roku doszło do wydarzenia przedstawionego w źródłach

Pobierz

Peter Fechter to jedna z najbardziej znanych ofiar muru berlińskiego.. W pierwszych dniach października 1942 r. w Borze/Budach doszło do masakry francuskich Żydówek.. W 1660 roku doszło do przywrócenia monarchii i na tron powróciła dynastia Orańska.1969 roku, doszło m.in. do krwawo spacyfikowanej przez władzę demonstracji w rocznicę interwencji sił Układu Warszawskiego.. 1962 r. b) Wyjaśnij, dlaczego w związku z ukazanym w źródłach wydarzeniem mur berliński nazwano "murem hańby".. (SP13) Na podstawie fragmentu artykułu prasowego wykonaj polecenie.. B. Wydarzenie opisane w powyższym źródle miało miejsce w 1.. 4. ugody polsko-austriackiej.. 10 Dopisz do podanych opisów nazwę odpowiedniej grupy społecznej w państwie pierwszych Pia- stów.. B. Rozpoznaj postać Przewodniczącego.1.. Najważniejsza ze zmian w prawie dotyczyła uchwalenia konstytucji w 1952 r., której tekst osobiście zaakceptował Stalin.- Określ, w którym państwie doszło do opisanej przez Kapuścińskiego katastrofy ekologicznej.. XI wieku.. Na ich rozwiązanie masz 90 minut.. Oskarżano rządzących do doprowadzenia tej sytuacji.A.. 1864 Zadanie 2.. XV wieku.. W drugiej połowie sierpnia 1942 r. Niemcy przenieśli 137 Polek do obozu żeńskiego w Birkenau.. Po przewrocie majowym władze państwowe stopniowo rozszerzały zakres swobód obywatelskich.14.07.1789 r. tłum mieszkańców Paryża w odpowiedzi na pogłoski, że król Ludwik XVI zbiera wojsko, aby zamknąć obrady Zgromadzenia Narodowego, ruszyły na symbol absolutnej władzy francuskiej - więzienie w Bastylii..

a) Określ, w którym roku doszło do wydarzenia przedstawionego w źródłach.

Henryk Burbon i kuzyn jego, młody Condé, uratowali życie, przechodząc na katolicyzm.W sierpniu 1914 roku w Warszawie została założona tajna organizacja walcząca o niepodległość Polski - Polska Organizacja Wojskowa POW. Robotnicy Poznania, chwytając za oręż strajku .Odpowiedź.. - ich zadaniem była obrona kraju i udział w wyprawach wojennych organi-zowanych przez panującego.. 3.W okresie międzywojennym polityka polskich władz oświatowych była przyjmowana przez mniejszości narodowe z zadowoleniem.. Wstrząsającym symbolem oporu i niezgody na okupację Czechosłowacji stało się samospalenie Jana Palacha, studenta Uniwersytetu Karola w Pradze, którego dokonał on na placu Wacława 16 stycznia 1969 roku.. Atak ten zakończył się całkowitym zniszczeniem33.. W pierwszych dniach października 1942 r. w Borze/Budach doszło do masakry francuskich Żydówek.. XIII wieku.. Odnieś zacytowane przepisy prawne do zasad prawa.Ustawa z 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej likwidowała samorząd terytorialny i wprowadzała - wzorem ZSRR - system rad narodowych podległych Radzie Państwa.. a) Określ, w którym roku doszło do wydarzenia przedstawionego w źródłach.. W 1640 roku został zwołany Długi parlament, który poparł króla i opowiedział się za wojną ze Szkotami..

B. Podaj, w którym roku miały miejsce wydarzenia opisane w tekście.

Wydarzenia w tabelce uszereguj w kolejności chronologicznej od 1do 4.. Na podstawie rysunku satyrycznego, który ukazał się w 1943 r. na łamach konspiracyjnego pisma "Demokrata", wykonaj polecenie.. - o tym, kiedy możliwe jest określenie winy sprawcy czynu zabronionego, zaś z art. 5 § 1 wywnioskuj do kiedy oskarżonego uznaje się za niewinnego.. - Do wydarzenia przedstawionego w źródłach doszło w 1962 roku.. Samochód potrącił na przejściu dla pieszych kobietę z dwójką dzieci.. Wydarzenia w wielu źródłach określa się mianem buntu.Tak doszło tedy do rzezi w dzień św. Bartłomieja, zwany niekiedy nocą, mylnie, jako że trwała od 6 rano do 6 wieczorem 24 sierpnia 1572 r. Padły tysiące hugenotów […], obecna w stolicy szlachta hugenocka zginęła pod nożami morderców […].. Józef Piłsudski.. Wyjaśnij propagandowy cel rysunku satyrycznego, interpretując jego elementy.. Określ elementy świata przedstawionego w legendzie o świętym Aleksym (narracja, czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie) - Odrabiamy.plTest PRL 1.Po zapoznaniu się z tekstami źródłowymi napisz, kto był I sekretarzem PZPR w czasie opisywanych w źródłach wydarzeń I sekretarz PZPR Bolesław Bierut Edward Ochab Władysław Gomułka Edward Gierek Stanisław Kania Wojciech Jaruzelski Tekst I "Klasa robotnicza dała ostatnio kierownictwu partii i rządowi bolesną nauczkę..

9 Wyjaśnij, jak doszło do wykształcenia się w Polsce rycerstwa.

Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.. B. Przedstawiony portret jest alegorią.. Konflikty Rzeczypospolitej ze Szwecją w XVII wieku zakończył pokój w Oliwie.2.. Choinka [noworoczna] z białymi gołębiami pokoju to umiejętne powiązanie tego, co wzięliśmy w spadku, jako element wartościowy z dawnych obyczajów, z nową świecką, socjalistyczną treścią.Spośród wymienionych wydarzeń wybierz te, do których doszło w średniowieczu.. Królestwo Polskie utworzono w roku A.. 3. wypraw krzyżowych.. C. Sławetna (chwalebna) rewolucja to wydarzenia związane z przyjęciem Deklaracji Praw w 1689 roku przez Wilhelma III.. W jegoW wyniku pracy ponad siły i okrutnego traktowania przez funkcyjne wiele więźniarek zmarło.. powstanie Akademii Krakowskiej, noc św. Bartłomieja w Paryżu, wykonanie przez Wita Stwosza ołtarza dla kościoła Mariackiego w Krakowie, spalenie Jana Husa na stosie, budowa Kaplicy Zygmuntowskiej, powstanie zakonu jezuitówpółkoczowniczy lud, który w 955 r. został pokonany w bi-twie na Lechowym Polu przez władcę Niemiec Ottona I.. 1920 r.Do groźnego wypadku doszło w Kaliszu w piątek, 1 października późnym popołudniem.. Podaj imię i nazwisko autora zacytowanego tekstu.. W jego skład wchodziło Królestwo Niemiec,W wyniku pracy ponad siły i okrutnego traktowania przez funkcyjne wiele więźniarek zmarło..

Podaj nazwę państwa, w którym doszło do wydarzeń opisanych w tekście.

Sprawdź, czy test jest kompletny.. Podaj nazwę stroju, w którym został przedstawiony Franciszek Józef I. kontusz.. Powyższy tekst dotyczy 1. schizmy wschodniej.. Wydarzenie Cyfra A Wybuch powstania listopadowego B Zjednoczenie Włoch C Rabacja galicyjskaTt Grupa B 12 Podpisz zamieszczone portrety autorstwa Jana Matejki.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Leon III.Rezultatem tych deliberacji była umowa [.. ], na mocy której trzy opiekuńcze mocarstwa, odwołując i uchylając się od traktatów zawartych 3 maja 1815 r. względem miasta Krakowa, postanowiły w mowie będące miasto i okręg jego oddać w posiadania nasze, tak jak było przed pokojem wiedeńskim 14 października 1809 r. za panowania naszego najjaśniejszego ojca i poprzednika.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 1 2 3 4 c) Państwo odnowione w wyniku koronacji króla Niemiec Ottona I.. C. Habsburgowie.. W drugiej połowie sierpnia 1942 r. Niemcy przenieśli 137 Polek do obozu żeńskiego w Birkenau.. W czasie trwania pierwszejWOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI - 22 LUTEGO 2017 R. 1.. Na czele pierwszego rządu odrodzonej Rzeczypospolitej, powołanego w 1918 r., stanął Jędrzej Moraczewski.. Są to zadania zamknięte i otwarte.. W dostępnych źródłach informacji odszukaj znaczenie słów reporter i .. albo też tak zrekonstruował wydarzenia, że wywołuje w nas poczucie bycia świadkiem.B.. Jego władca w 966 r. przyjął chrzest.. 4. sporu o inwestyturę.. Poprawna odpowiedź: 1.. 2. schizmy zachodniej.. Wydarzenia w wielu źródłach określa się mianem buntu.reporter: Bartek KlupśKonflikty prezentowane w źródłach a) i b) toczyły się za panowania tego samego władcy itwa prezentowana w źródle a) zakończyła się zwycięstwem polskim.. Cyfrą 1 oznacz wydarzenie najwcześniejsze a cyfrą 4 najpóźniejsze.. 1 2 3 4 b) Jedno ze słowiańskich państw utworzonych w Europie środkowej w X w.. Test konkursowy zawiera 27 zadań.. Magnaci litewscy, o których mówi źródło b), to Janusz i ogusław Radziwiłłowie.. § 1. zwróć uwagę na informację o tym, w jakich okolicznościach nie można karać za czyn zagrożony karą, w art. 1.. X wieku.. Peter Fechter to jedna z najbardziej znanych ofiar muru berlińskiego.a) Określ, w którym roku doszło do wydarzenia przedstawionego w źródłach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt