Tolerancja i szacunek lekcja wychowawcza

Pobierz

Można w tym celu skorzystać z rozdziału I broszury " Ważne pojęcia" ROZWINIĘCIE 1.. TOLERANCJA A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Zadanie 3 SZKOŁA Wszystkie klasy ponadgimnazjalne.. Grupa: 6-latki.. 1.SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.. Mój najlepszy kolega.. Możesz wpisać dowolną ilość skojarzeń.Każda z nich ma swoje myśli, spostrzeżenia i swoją historię.. Otoczenie może nas jednak krytykować za to, że odważnie wyrażamy swe odczucia.. Pomaga żyć z innymi bez konfliktów, a jednocześnie akceptować ich odmienność.. tolerence) - wytrzymałość na "coś".64 strony praktycznych artykułów i scenariuszy przygotowywanych co miesiąc przez najlepszych specjalistów oraz dostęp do numerów archiwalnych podejmujących tematy związane m.in. z codzienną pracą pedagoga i psychologa szkolnego, problemami współczesnej młodzieży czy samodoskonaleniem.TEMAT: Dzień tolerancji i równości - szacunek względem odmienności kulturowej, religijnej i etnicznej PRZEDMIOT: Godzina wychowawcza KLASA: I,II,III CZAS: 1, 2 lekcje.. Okazywać daleko idącą tolerancję dla dysydentów, innowierców, wobec dysydentów, innowierców a względem dysydentów, innowierców."1.. W tym celu skopiuj link answergarden.ch/embed/ i wklej na pasku.. Nauczyciel wspólnie z uczniami wyjaśnia znaczenie terminu tolerancja oraz wskazuje typy postaw będące jej przeciwieństwem: ksenofobia, szowinizm, rasizm, nacjonalizm..

Zastanówmy się nad wyjaśnieniem słowa tolerancja .

Kształtowanie postaw akceptacji i szacunku dla wszelkich odmienności kulturowych religijnych i etnicznych- Jak postawa tolerancji pomaga nam pracować w grupie Odegranie krótkiej scenki (praca w grupach) Każda z grup otrzymuje polecenie przedstawienia jednej scenki, która jasno ukazuje postawę tolerancji .. Kształtowanie poczucia własnej wartości jako osoby.. Cele: - kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka, - wzmacnianie więzi emocjonalnych, wzajemnego zrozumienia, życzliwości, - kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych osób,Cele szczegółowe lekcji: - uczeń potrafi rozpoznać kulturalne zachowanie i wypowiedzi, - uczeń potrafi wskazać zachowania wyrażające szacunek (podaje przykłady takiego zachowania), - uczeń potrafi sformułować zasady i nakazy grzecznego postępowania, - uczeń potrafi odróżnić zachowania i wyrażenia wulgarne od kulturalnych grzecznych,Uczniowie w grupach wypisują skojarzenia ze słowem "tolerancja" (np. szacunek, wyrozumiałość, akceptacja itp.).. Tolerancja przejawia się w szacunku, akceptacji i uznaniu, że każdy z nas może po prostu różnić się od nas.. Wdrażanie do wyrażania szacunku wobec innych osób..

(niepełnosprawni) Klasa:Lekcja wychowawcza Podziel się swoim pomysłem.

• Uświadomienie przyczyn nietolerancji.Tematy lekcji / zajęć wychowawczych Przedszkole 1.. Dlatego rozmawiajmy z uczniami i stwarzajmy im bezpieczną przestrzeń do rozmowy.. 16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji.Konspekt zajęć wychowawczych Prowadzący: Anna Sztuczka Ilość dzieci: do 15 osób Czas trwania: ok. 45 min Temat: "Tolerancja" Cele dydaktyczne: • Zapoznanie z wyrażeniami: Tolerancja, Nietolerancja, Zdolność́ rozumienia ludzi, Stereotpy.. TOLEROWAĆ (łac. tolero= znoszę) - być wyrozumiałym dla czyjegoś zachowania, postępowania, choć się je uważa za niewłaściwe; pobłażać komuś, znosić czyjąś obecność.. Szacunek - jakiemu służy celowi?TOLERANCJA- wyrozumiałość, pobłażanie dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń: akceptowanie "innego" postępowania, zachowania.. Warto budować postawę szacunku do drugiego człowieka już od najmłodszych lat.. Wprowadzenie do problematyki tolerancji Na planszy głównej obok pojęć: stereotypy społeczne, uprzedzenia umieszczamy termin - tolerancja.. Mała wielka złość - umiem reagować na agresję.. Następuje podział na 4 grupy.. Napisz jedno skojarzenie ze słowem: TOLERANCJA .§ Obowiązuje szacunek, tolerancja i wzajemna współpraca.. Jesteśmy kulturalnymi uczniami - ustalamy zasady zachowania w szkole.. Napisz jedno skojarzenie ze słowem: TOLERANCJA..

Cele szczegółowe ...poczucie własnej wartości, mamy szacunek dla siebie i innych.

Nauczyciel przedstawia temat zajęć i prosi uczniów o podanie skojarzeń związanych ze słowem "szacunek" - uczniowie piszą synonim do tego słowa.. Tolerancja wobec nowych prądów, kierunków.. Ty masz już dość .. Nauczyciel informuje, że celem zajęć jest rozwijanie empatii.. Mój kolega.. 5.Szacunek to cecha, która pozwala zjednać sobie wielu ludzi.. Organizujmy w szkole lekcje tak, aby różnice w poglądach, postawach, upodobaniach były widoczne.Uczymy się tolerancji - zdalna lekcja wychowawcza Drogi uczniu/ uczennico!. Zaczarowane słowa.. W Twojej klasie jest Agata, która przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ponieważ zawsze chce być w centrum uwagi, a brakuje jej mądrych pomysłów na pozytywne zaistnienie w klasie.. Tolerancja to gotowość szanowania ideałów innych ludzi tak, jak własnych (R.M. Hoare -liberał) h) Tolerancja to wysiłek płynący prosto z serca, by zrozumieć przekonania .Multimedia - II rok oligofrenopedagogikaFilm - "Tolerancja, akceptacja, szacunek" Zuza W.TEMAT LEKCJI: Inny nie znaczy gorszy!. Uczniowie sami opracowują scenki.. Przekaz brzmi: Ja to widzę w ten sposób, ale chciałbym wiedzieć, co ty o tym sądzisz.. Każda z nich widzi świat z innej perspektywy.. Uczniowie próbują sformułować definicję tolerancji.Według Deklaracji Zasad Tolerancji z 1995 roku to harmonia różnorodności czyni możliwym pokój na świecie..

Osoba odpowiedzialna: wychowawca klasy Czas realizacji: lekcja wychowawcza Temat: Dekalog tolerancji.

Czas trwania: ok. 30 min.. Mogą wykorzystać pomysły z rozmowy o sytuacjach stwarzających możliwość tolerancji.szacunek dla innych.. Ponadto pomaga w nawiązywaniu zarówno nowych znajomości, jak również trwałych i stabilnych przyjaźni.. Może pomoże Wam w tym utwór muzyczny5.. Nawiązanie do lekcji historii ma na celu przypomnienie uczniom chlubnych kartDefinicja tolerancji: "Poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, czyjegoś postępowania różniących się od własnych.. Potrzebę kształtowania prawidłowych postaw wobec różnych osób, wyrozumiałości wobec cudzych zachowań, poglądów, postaw różniących się od naszych własnych, akceptacji ludzi takich jacy są.Propozycja 9 lekcji wychowawczych dla szkoły podstawowej, których głównymi tematami są: samodzielność, uczciwość, odwaga, odpowiedzialność, dyscyplina, szacunek, tolerancja, altruizm, wrażliwość, lojalność, rzetelność, sprawiedliwość i współczucie.. Wpisz swoje skojarzenia i kliknij "submit".. Tolerancja polityczna, religijna.. CELE LEKCJI WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ.. Może uda nam się znaleźć wspólne rozwiązanie.. Powitanie i przedstawienie tematu lekcji.. odzienne zachowania takie jak, miłe .. Nauczyciel pyta uczniów co dla nich oznacza bycie tolerancyjnym w tej części lekcjiLekcja wychowawcza Temat : Wartość człowieka, .. szacunek do innych , uprzejmość, życzliwość, kultura osobista.. Cele ogólne: Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.. Temat: JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI.. • Uświadomienie wychowankom problemu nietolerancji we współczesnym świecie.. Czas przeznaczony na zajęcia: 1 godz. lekcyjna (45 minut) Cele ogólne lekcji: kształtowanie w uczniach poczucia akceptacji inności, jej aprobaty w wymiarze pozytywnym; budowanie i rozwijanie więzi emocjonalnych - przyjaźni, koleżeństwa w grupie; uczenie postaw wzajemnego szacunku i tolerancji;Jaki jest cel kształtowania prawidłowych postaw wśród ludzi, do czego może doprowadzić brak tolerancji i akceptacji w grupie.. Nauczyciel pyta ponownie uczniów, jak zdefiniowaliby tolerancję, posługując się po- danymi skojarzeniami.. • Zaprezentowanie referatu ucznia na temat: "Tolerancja religijna w Rzeczpospolitej XVI wieku".. Klasy I-III 1.. Małgorzata Firsiof Propozycja cyklu lekcji - plik pdf Baśń o rezolutnym JasiuPostawa tolerancji wiąże się z pojęciem dialogu, w którym wystawiamy nasze poglądy na konfrontację z innymi, odmiennymi.. Moc dobrych słów: proszę, przepraszam, dziękuję.. Moje uczucia.. Ma nieoceniony wpływ na relacje interpersonalne.. Następuje wspólna analiza zapisanych słów , próba zdefiniowania słowa .. Udział w akcji "KINO NA TEMAT"- projekcja filmu "Intruz" lub "Mój przyjaciel orzeł".. Szacunek w stosunku do kogoś, kto według nas jest "inny" Szacunek w stosunku do kogoś, kto według nas jest "inny" more_vertical.. "TOLERANCJA I SZACUNEK WOBEC INNYCH" Scenariusz zajęć przeznaczonych na godzinę wychowawczą, warsztaty samorządowe w klasach IV - VI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt