Interpretacja wskaźników cp i cpk

Pobierz

Wyniki analizy zdolności jakościowej badanego procesu GGS 65 W. nominalna 62,5 DGS 60 Xśr 62,44 Cp 7,80 Pp 7,71 Cpk 7,61 Ppk 7,52 Rśr/d2 0,107 s 0,108.. W większości przypadków proces ten będzie uznany za niezdolny (ponieważ "typowa" wartość minimalna to 1,33 - czyli proces węższy niż granice tolerancji), ale mam klientów, którzy jako minimum do spełnienia dostali od swoich klientów wartość 1 .· Zdolność procesu - wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk · Interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.. - ocena dokładności wyznaczenia wskaźników zdolności, - związek pomiędzy zdolnością a wadliwością procesu.Analiza zdolności (wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk): konstrukcja i interpretacja wyników oraz ograniczenia wnioskowania, m.in. jak sposób zebrania danych wpływa na wyniki wskaźników zdolności: wykład• Interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.. ĆWICZENIA: Wyznaczanie i analiza wskaźników zdolności procesów i maszyn; Interpretacja zdolności procesów; Porównywanie procesów z wykorzystaniem Cp i Cpk.- wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk, - wyznaczanie wskaźników i ich interpretacja, - zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (ppm) Karty kontrolne: - zasady funkcjonowania, - konstrukcja kart kontrolnych; Typy kart kontrolnych (dla cech mierzalnych i atrybutywnych): Szkolenie to nie tylko teoria, ale również praktyka..

Ciągłe liczenie wskaźników pozwoli Ci zrozumieć jak zachowuje się procesu.Czym różnią się wskaźniki Cpk i Cp?

Cp i Cpk - wskaźniki zdolności procesu Cp nazywany wskaźnikiem zdolności potencjalnej określa stosunek przedziału pola tolerancji (A) do szerokości rozrzutu (B).. Nauczę Cię .Badanie zdolności i wykonania procesów (Cp/Cpk, Pp/Ppk).. 2 obserwacje w każdej z nich.. Dzieje się tak, gdy świadomość o prewencyjnym zarządzaniu jakością jest niska, a klient wymaga prowadzenia tego typu metody zarządzania jakością.. Interpretację graficzną przedstawiono na rysunku 7.. Zdolność a stabilność procesu - różnice.. Analiza równoważności, stosowana na ostatnim etapie analizy, polega na weryfikacji równoważności serii walidacyjnych w odniesieniu do położenia (wartości średniej) oraz rozrzutu procesu (wartości odchylenia .W tabeli 5 przedstawiono zestawienie analizy wskaźników Cp, i Pp.. Ocena zdolności procesu w przypadku rozkładów innych od normalnego (asymetrycznych).. Rys. 7.Wskaźnik Cp (zdolność potencjalna) - oznacza precyzję procesu.. Zdolność produkcyjna mieści się dokładnie w specyfikacji projektu dla standardów Six Sigma i jest akceptowalna.. Jest miarą szerokości rzeczywistego rozrzutu względem szerokości pola tolerancji..

Inne współczynniki zdolności.Wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk; Wyznaczanie wskaźników i ich interpretacja.

Jeśli Cp równa się Cpk, wówczas proces działa w warunkach granicznych.. Jeśli Cpk jest mniejsze od zera, średnia procesu wykroczyła poza jedną z granic specyfikacji.Cp = 1 Cpk = 1/2 Odległość do bliŜszej granicy Cpk = Min (X- LSL USL- X , ) 3s 3s Uwaga: Dwie wielkości w nawiasach nazywane są CpL i CpU.. Przypomnijmy, Ŝe Cpk, podobnie jak Cp, bazuje na krótkoterminowym odchyleniu standardowym.. Duża różnica pomiędzy Cpi Cpk odpowiada dużemu przesunięciu wartości średniej w stosunku do wartość nominalnej.Interpretacja uzyskanych, za pomocą kart kontrolnych, wyników (sygnały, sekwencje punktów, strefy).. Zasady obliczania współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych; Analiza wybranych przypadków klasycznych i szczególnych sytuacji w procesie; Zasady wdrażania .Kolejnym błędem, który sporo kosztuje firmy to poleganie w SPC tylko na wskaźnikach Cp i Cpk.. Jako nominał wybrano środek pola tolerancji.. Prowadzący trener TQMsoft, specjalista - praktyk Forma otwarta i zamknięta (na życzenie Klienta) Czas trwania 2 dni x 7 godzin Termin / Lokalizacja.. Analiza systemu pomiarowego (MSA) • Wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej - podstawowe wymagania • %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej - założenia, interpretacja i najczęstsze .SPC - PRZEWIDUJ PRZYSZŁOŚĆ JAKOŚCITEORIA I AUTOMATYZACJA W EXCELU CHCĘ DOŁĄCZYĆ DO KURSU Kompleksowe, 5 tygodniowe szkolenie na temat SPC, czyli statystycznego sterowania procesem..

Statystyczne sterowanie procesem sprowadza się wówczas do obliczania wskaźników Cp i Cpk.Interpretacja wartości Cpk.

Wskaźnik Cpk (zdolność rzeczywista) - związany jest z dokładnością procesu.. Jednak wskaźnik Cpcharakteryzuje proces w sposób bardziej podstawowy.SPC to nie tylko prewencyjne narzędzia, ale również pomocne wskaźniki CP i CPK.. Analiza systemu pomiarowego (MSA) · Wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej - podstawowe wymaganiaTemat: wstepna analiza procesu ppk/cpk Robert Kalka: Tak jak Cp i Cpk czyli: Pp = tolerancja/(6*odchylenie) Ppk = Min( (Tol G-X)/3*odchylenie; (X-Tol D)/3*odchylenie) Przy czym o ile dla Cp i Cpk odchylenie najczęściej liczone jest z rozstępu średniego w próbce, to dla Pp i Ppk stosuje sie odchylenie standardowe populacji.Metody wyznaczania i interpretacja wskaźników zdolności procesów/maszyn Cp, Cpk, Pp, Ppk.. 1/2 szer. procesu Obliczanie współczynników zdolności Cp i Cpk Obliczanie współczynników zdolności .• Obliczanie i interpretacja wskaźników zdolności długotrwałej i krótkotrwałej (Cp, Cpk, Pp, Ppk) oraz zdolności maszyn (Cm, Cmk): o źródło danych: duża próba lub karta kontrolna, o wymagania dla wskaźników zdolności.. Typowym wymaganiem klienta jest, aby dostawca osiągał pewne minimalne poziomy zdolności procesu dla wybranych charakterystyk, w szczególności dla charakterystyk specjalnych.Dodam też, że przedstawiona poniżej interpretacja różnic między Cp/Cpk oraz Pp/Ppk nie ma zastosowania w podejściu VDA, w którym zastosowanie obu par współczynników podlega innym regułom..

Nauczysz się jak przewidywać przyszłość jakości procesu na podstawie głównych narzędzi jakości i wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk.

Wskaźnik Cpk może być co najwyżej tak dobry jak Cp.Współczynniki zdolności procesu Cp= i Cpk= wskazują na wysoką zdolność do spełniania założonych kryteriów akceptacji.. 21.01.2021 / Kraków 19.05.2021 / Kraków Cena 1550 PLN netto /os Zgłoszenie Core tools - interpretacja .Obliczanie i interpretacja wskaźników zdolności długotrwałej i krótkotrwałej (Cp, Cpk, Pp, Ppk) oraz zdolności maszyn (Cm, Cmk): - źródło danych - wymagania dla wskaźników zdolności.. Uwzględnia wzajemne przesunięcie pola rozrzutu względem pola tolerancji.Jeżeli chodzi o Cp/Cpk=1 to sytuacja nie jest jednoznaczna, ponieważ ocena takiego procesu zależna jest od wymagań klienta.. Spowodowane jest to tym, że a) pobieramy systematycznie po 2 lub więcej detali wg naszego planu kontroli b) pobieramy po 1 detalu, ale wiadomo, że aby istniały podgrupy, ich liczebność musi być >1.Jeżeli obliczone wskaźniki Cpi Cpksą sobie równe, to oznacza, że proces jest "wycentrowany" a więc wartość średnia danego parametru ocenianego w procesie pokrywa się z wymaganą wartością nominalną.. W niniejszym artykule pomijam wyjaśnienia dotyczące samego sposobu obliczania i interpretacji tych współczynników.Frakcja niezgodności w zależności od zdolności procesu, dla specyfikacji jednostronnej.. Zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (ppm) Karty kontrolne: Zasady funkcjonowania; Konstrukcja kart kontrolnych; Typy kart kontrolnych (dla cech mierzalnych i atrybutywnych) .Cp i Cpk szacowane jest w nieco bardziej skomplikowany sposób - grupujemy nasze dane tak, że mamy min.. Wskaźnik Cp mówi o potencjalnej zdolności procesu, natomiast wskaźnik Cpk uwzględnia fakt, że środek danych zazwyczaj nie leży w środku zakresu specyfikacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt